ДВ, бр. 64 от 8.8.2017: Изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. – разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

В бр. 64 на ДВ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (обн., ДВ, бр. 64 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.)

Направени са следните промени и уточнения по процедурата:

  •  Описана е възможността за подаване на документи за искане на разрешение по електронен път.

Това е възможност, която вече на практика се ползваше. Заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Електронно-административни услуги“ (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex)

  • Допълнение: При нередовност на документите, в срок от 5 дни подалото документите лице се уведомява за необходимите корекции и се дава срок не по-малък от 5 дни за отстраняването им.
  • Намален е срока за издаване на разрешението - от 15 на 7 дни ( от датата на искането или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности.)

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай