ДВ, бр. 64 от 3.8.2018: Изменения в Наредба за медицинската експертиза

В броя е обнародвано Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза.

Измененията не оказват влияние на начина, по който се разглеждат решенията на ТЕЛК в предприятията и изискванията за трудоустрояване, а се отнасят до начина, по който се определят процентите намалена работоспособност/вида и степен на увреждане.

Промените са свързани с:

- изцяло променено Приложение №1 - за всяка диагноза има точно определен процент, а не както досега имаше диапазон.

Например до момента дегенеративни промени на гръбначния стълб с трайни функционални нарушение се оценяваха между с 20 до 30%, в новото приложение са заложени твърди 30%. В други случаи, обаче, в новото приложение има усредняване, а не е по-високия процент от диапазона.

- изцяло променено Приложение №2 - няма сумиране на проценти.

Когато са налице няколко увреждания, независимо какви, за всяко от които има посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.

Изключение от горното има само в случаите, при които най-високият процент е 80 % или над 80 % (и ако той не е 100 %) и които имат едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена отправна точка от над 50 процента. Тогава общата оценка се определя, като за основа се вземе най-високият процент (80 или над 80) и към него се прибавят 20 процента от сбора на процентите на останалите увреждания.

Без да променя нищо, допълнителните разпоредби са допълнени с определение за "дефинитивни състояния" - състоянията, които не търпят позитивна или негативна еволюция във времето.

Както и до момента, при такива състояния, при които не се очаква условията на труд да обусловят неблагоприятно развитие на заболяването, в експертното решение се записва, че лицето е в състояние да работи според квалификацията и възможностите си.

Измененията влизат в сила от дена на обнародването на Постановление в „Държавен вестник“.

Започналите и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват, както следва:
1. Пред ТЕЛК – по реда на това постановление.
2. Пред НЕЛК – по досегашния ред.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ