ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 63 на Държавен вестник е публикувано:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 13 АВГУСТ 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

Добавени са текстове, свързани със съдържанието на правилника за вътрешния трудов ред. Добавено е изискването:

В Правилника за вътрешния трудов ред се уреждат условията и редът за въвеждане и начинът на отчитане на работното време при променливо работно време, когато извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица.

Старо изискванеНово изискване
Чл. 4а. (Нов, ДВ, бр. 67 от 2009 г.) (1) В Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.Добавя се ал. 2:

(2) В Правилника за вътрешния трудов ред се уреждат условията и редът за въвеждане и начинът на отчитане на работното време при променливо работно време, когато извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица.

Чл. 8. (Отм., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; нов, бр. 54 от 2001 г.)

(3) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2006 г.) В специалната книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време се посочват: номерът на заповедта за удължаване на работното време, данни за проведените консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ, трите имена на работника или служителя, денят и времето на удължаване, продължителността на периода на удължаване, началната и крайната дата на периода на удължаване, номерът на заповедта за компенсиране и номерът на уведомителното писмо до инспекцията по труда, а в случаите по чл. 136а, ал. 5 КТ - и изплатеното възнаграждение. Когато в предприятието е въведена автоматизирана система за обработка на информацията за работните заплати и управлението на персонала, в специалната книга се вписват само номерата на заповедите за удължаването и компенсирането на работното време, ако другите данни са включени в тази система.

Чл. 8. (Отм., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; нов, бр. 54 от 2001 г.)

(3) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2006 г.) В специалната книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време се посочват: номерът на заповедта за удължаване на работното време, данни за проведените консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ, трите имена на работника или служителя, денят и времето на удължаване, продължителността на периода на удължаване, началната и крайната дата на периода на удължаване и номерът на заповедта за компенсиране и номерът на уведомителното писмо до инспекцията по труда, а в случаите по чл. 136а, ал. 5 КТ - и изплатеното възнаграждение. Когато в предприятието е въведена автоматизирана система за обработка на информацията за работните заплати и управлението на персонала, в специалната книга се вписват само номерата на заповедите за удължаването и компенсирането на работното време, ако другите данни са включени в тази система.

 

Чл. 37а. (Нов, ДВ, бр. 21 от 2011 г.)

(1) Преди да утвърди графика по чл. 173, ал. 1 КТ, работодателят е длъжен да покани всички работници и служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, както и за предходни календарни години.

(2) Графикът се изготвя така, че да се осигури нормално протичане на производствения процес в предприятието, както и да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

(3) Графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът, и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск.

(4) Работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за утвърдения график по ал. 3 и да държи на тяхно разположение на подходящо място в предприятието екземпляр от графика.

Чл. 37а. В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.“
Чл. 37б. (Нов, ДВ, бр. 21 от 2011 г.)

(1) В графика се включват всички работници и служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година. В случаите по чл. 22, ал. 1, изречение трето в графика се включва и частта от платения годишен отпуск на работниците и служителите, придобита в предходната календарна година.

(2) Работодателят включва в графика и определя времето на ползване на платения годишен отпуск на работниците и служителите, които са били поканени по реда на чл. 37а, ал. 1 да определят времето на ползване на платения годишен отпуск, но не са направили това.

(3) В графика може да не се включват работници и служители, които са наети за изпълнение на сезонни работи и дейности.

(4) В графика може да се включва платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено, както и неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години.

Чл. 37б. (1) В случаите по чл. 173, ал. 4 КТ работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или на служителя и без негово съгласие, когато:

1. е обявил престой повече от 5 работни дни;

2. едновременното ползване на отпуска от всички работници и служители е предвидено в нормативен акт или в правилника за вътрешния трудов ред;

3. писмено е поканил работника или служителя да поиска да ползва отпуска си до края на календарната година, за която се полага, но работникът или служителят не е направил това до края на същата календарна година.

(2) В случаите на ал. 1, т. 3 работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя до изтичане на давностния срок по чл. 176а, ал. 1 КТ.“

Чл. 37в. (Нов, ДВ, бр. 21 от 2011 г.)

(1) Работодателят допълва графика за работници и служители, които не са били на работа към датата на утвърждаването му, както и за работници и служители, които са постъпили на работа след утвърждаването му.

(2) При възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер графикът може да се изменя по реда на чл. 173, ал. 1 КТ.

Член 37в се отменя.
Чл. 37г. (Нов, ДВ, бр. 21 от 2011 г.)

(1) В случаите по чл. 176, ал. 1 КТ работодателят може да отложи ползването на платения годишен отпуск както на отделен работник или служител, така и на работниците и служителите от съответното организационно (структурно) звено.

(2) В случаите по чл. 173, ал. 7 и чл. 176, ал. 1 и 2 КТ работодателят предоставя или отлага ползването на платения годишен отпуск в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя.

 

Чл. 37г. (Нов, ДВ, бр. 21 от 2011 г.)

(1) В случаите по чл. 176, ал. 1, т. 1 КТ работодателят може да отложи ползването на платения годишен отпуск както на отделен работник или служител, така и на работниците и служителите от съответното организационно (структурно) звено.

(2) В случаите по чл. 173, ал. 4, чл. 176, ал. 1, т. 1 КТ и когато по искане на работника или служителя ползването на платения годишен отпуск е отложено със съгласието на работодателя по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, работодателят предоставя или отлага ползването на отпуска в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя.

 

Чл. 37д. (Нов, ДВ, бр. 21 от 2011 г.) В случаите по чл. 173, ал. 9 КТ работникът или служителят има право сам да определи времето за ползване на платения годишен отпуск до изтичане на давностния срок по чл. 176а КТ.Чл. 37д. В случаите по чл. 176, ал. 3 КТ работникът или служителят има право сам да определи времето за ползване на платения годишен отпуск до изтичане на давностния срок по чл. 176а КТ.
Чл. 38. (Изм., ДВ, бр. 54 от 2001 г., бр. 21 от 2011 г.) Ползуването на платения годишен отпуск може да се отложи по реда на чл. 176, ал. 4 КТ и за лицата, които ползуват отпуск при смърт или тежко заболяване на родител по чл. 167 КТ.Чл. 38. В случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ работникът или служителят подава писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Когато работникът или служителят ползва друг вид законоустановен отпуск, писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година не е необходимо.
Чл. 38а. (Нов, ДВ, бр. 21 от 2011 г.) В случаите по чл. 176, ал. 4 КТ давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа.Чл. 38а. Когато ползването на платения годишен отпуск е отложено по реда на чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ поради ползване на друг вид законоустановен отпуск от работника или служителя, давностният срок за ползване на отложения отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа
Чл. 47. (Изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) Неплатеният отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 165, ал. 1 КТ се ползува и прекратява при условията и по реда на чл. 45 за времето до нарършване на 2 години на детето.ОТМЕНЯ СЕ
Чл. 49б. (Нов, ДВ, бр. 72 от 2004 г.)

(1) Когато детето е навършило 2-годишна възраст преди 1 август 2004 г., към документите по чл. 49 се прилагат и:

1. декларация съгласно приложение № 5;

2. документи от работодателите, при които работникът или служителят е работил след навършване на 2-годишна възраст на детето, за размера на ползвания отпуск по чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда преди изменението му със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 52 от 2004 г.).

(2) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2012 г.) В удостоверението по чл. 49, ал. 6 се вписват данните по ал. 1, т. 2.

 

ОТМЕНЯ СЕ
В чл. 48, ал. 3 думите „чл. 163, 164 и 165 КТ“ се заменят с „чл. 163 и 164 КТ“.

В чл. 49г, ал. 2 думите „по чл. 165, ал. 1 КТ преди изменението му и“ се заличават.

§ 15. В § 6 от заключителните разпоредби запетаята след думите „чл. 163, ал. 11“ се заличава и думите „чл. 167а, ал. 9 и чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда“ се заменят с „и чл. 167а, ал. 9 от Кодекса на труда“.

§ 16. В декларацията – приложение № 2 към чл. 46, ал. 3, в наименованието думите „и чл. 165, ал. 1“ се заличават.

§ 17. В справката – приложение № 3 към чл. 46, ал. 3, в основния текст думите „и 165 КТ“ се заличават.

§ 18. Приложение № 5 към чл. 49б, ал. 1, т. 1 се отменя.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ