ДВ, бр. 62 от 27.7.2018: ЗДвП – зареждане с гориво на ППС и/или самоходни машини

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са направени промени в Закона за движението по пътищата.

Създаден е нов чл. 106а, с който се поставя задължение пътни превозни средства и/или самоходни машини да се зареждат само на бензиностанции, които разполагат с резервоари, които са трайно прикрепени към недвижим имот.

Определенията са следните:

„Бензиностанция“ е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ на изискванията на Закона за устройство на територията, предназначен за непосредствено зареждане на пътни превозни средства на територията на обекта.

„Трайно прикрепен обект“ е изградена конструкция, която е закрепена/фиксирана към недвижим имот и не може да бъде отстранена, без това да наруши целостта ù.

Съгласно Закона за движение по пътищата "Самоходна машина" е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение.

Такива са:
- електрокарите и мотокарите;
- самоходната земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
- строителните машини;
- верижните специални и верижните бронирани машини от Българската армия и Министерството на вътрешните работи и други подобни.

Самоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200 kg, максималната й скорост на движение е до 25 km/h, колеята - до 900 mm, и масата без товар - до 900 kg.

Да припомним, че съгласно т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника "самоходна техника" са:

  • колесни трактори;
  • верижни трактори;
  • специализирани самоходни машини;
  • всякакъв друг вид самоходни машини за земеделското и горското стопанство.

Изискването влиза в сила от 28.01.2019 г.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ