ДВ, бр. 62 от 27.7.2018: Увеличение на глобите при превоз на опасни товари

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са направени промени в Закона за автомобилните превози, с които се увеличават глобите, свързани с нарушения при превоз на опасни товари, както и са въведени по-високи глоби за повторно нарушение:

  • всеки, който разпореди или допусне извършването на превоз на опасни товари в нарушение на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR) подлежи на имуществена санкция от 10 000 лв. (досега 3000 лв.). При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер на 30 000 лв.
  • водач, който извършва превоз на опасни товари и извършва нарушение се наказва с глоба 5000 лв. (досега 3000 лв.). При повторно нарушение се налага глоба в размер на 10 000 лв.

Повишената глоба касае нарушения на водача, свързани с превоз:

  1. с пътно превозно средство, на което видът, конструктивното или допълнителното оборудване не отговарят на изискванията на ADR;
  2. с пътно превозно средство с регистрация в Република България, за което няма издадено от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари;
  3. с пътно превозно средство с регистрация извън Република България, за което няма издадено от компетентен орган по ADR на съответната страна по регистрация удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари;
  4. с пътно превозно средство, което не е предназначено за товара, който превозва;
  5. със състав от пътни превозни средства с повече от едно ремарке;
  6. без да е снабден с необходимите за превозвания товар писмени инструкции;
  7. които са забранени за превоз съгласно ADR;
  8. без валидно свидетелство за превоз на опасни товари.

Новите глоби влизат в сила от 28.01.2019 г.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ