ДВ, бр. 62 от 1.8.2017: Допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства и КСО

В брой 62 на Държавен вестник са направени изменения и допълнения на:

Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

В наредбата са направени редица промени, които не засягат директно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Промените са свързани с някои уточнения и промени относно допустимата максимална маса и габарити на превозните средства.

Въвежда се понятието "Интермодална транспортна операция", което означава:

а) комбинираните транспортни операции съгласно определението в чл. 56 от Закона за железопътния транспорт, при които се превозват един или повече контейнера или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута (13,72 m); или
б) транспортните дейности, при които се превозват един или повече контейнера или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута (13,72 m), използващи воден транспорт, при условие че дължината на началната или крайната отсечка не надвишава 150 км на територията на Съюза; посоченото по-горе разстояние от 150 км може да бъде надвишено, за да се достигне най-близкият подходящ транспортен терминал за предвидената услуга, в случай на:
- превозни средства, които съответстват на чл. 6, ал. 1, т. 3, буква "а" или "б"; или
- превозни средства, които съответстват на чл. 6, ал. 1, т. 3, буква "в" или "г", ако подобни разстояния са разрешени в съответната държава членка.
За интермодалните транспортни операции най-близкият подходящ транспортен терминал, който предоставя услуги, може да бъде разположен в друга държава членка, различна от държавата членка, в която е бил натоварен или разтоварен товарът.

Във връзка с това са направени следните допълнения:

Когато автомобилното транспортиране на 45-футови контейнери или 45-футови сменяеми каросерии, празни или натоварени представлява част от интермодална транспортна операция се допуска максималните дължини на превозните средства или съставите от превозни средства да бъдат превишени с превишени с 15 cm, при условие, че тяхната кабина има подобрени аеродинамични характеристики и енергийна ефективност, както и показатели за безопасност (нов чл. 7а).

  • моторно превозно средство с две оси с триосно полуремарке, превозващо при интермодални транспортни операции един или повече контейнера или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута - 42 t (чл. 6);
  • моторно превозно средство с три оси с двуосно или триосно полуремарке, превозващо при интермодални транспортни операции един или повече контейнера или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута - 44 t (чл. 6).

Въвежда се понятието "Превозно средство на алтернативно гориво".

Това е моторно превозно средство, изцяло или частично захранвано с алтернативно гориво, което е било одобрено съгласно рамката на Директива 2007/46/ЕО.

В тази връзка се допуска превозните средства или съставите от превозни средства, които са одобрени в съответствие с Директива 2007/46/ЕО, могат да надвишават допустимите максимални дължини, посочени в чл. 5, ал. 1, т. 3, при условие че тяхната кабина има подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и показатели за безопасност. Превозните средства и съставите от превозни средства, оборудвани с такива кабини, трябва да отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 11 и надвишаването на максималните дължини не трябва да води до увеличаване на товароносимостта на тези превозни средства (нов чл. 7а).

Изменения на Кодекса за социално осигуряване

Промените са направени в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Измененията са свързани с правилата за инвестиции на средствата на универсалните и на професионалните пенсионни фондове.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ