ДВ, бр. 6 от 22.1.2016: Промени в Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

В бр. 6 на Държавен вестник от 22 януари 2016 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Промените са доста, поради което е изготвена сравнителна таблица между старите и новите текстове.

Някои от тях са:

1. Промяна на терминологията: вместо "инсталации" се въвежда "системи", например "сградни ОВК инсталации" се заменя със "сградните системи за отопление, вентилация и климатизация".

2. Методиките за изчисляване на отоплителен товар на сгради, за изчисляване на сух охладителен товар на сгради, за изчисляване на влажностен товар и за изчисляване на отделяните опасни вещества са публикувани като приложения на наредбата.

3. Общи или самостоятелни системи за отопление и/или вентилация и/или климатизация се проектират и изграждат задължително във всички сгради с РЗП над 50 кв.м, за които се изисква поддържане на един или повече от един нормативни параметри на микроклимата, с изключение на еднофамилни жилищни сгради (единични къщи), за които се предвижда отоплението/охлаждането да се осъществява с индивидуални битови уреди за отопление или охлаждане.

Проектите за ОВК се разработват задължително въз основа на задание за проектиране, което трябва да бъде възложено с писмен договор.

Заданието се изготвя от технически правоспособен инженер с образователно-квалификационна степен "магистър", придобита в областта на техническите науки от професионално направление "Енергетика" по специалности, свързани с енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти, отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника.

Промените влизат в сила три месеца след обнародването им в "Държавен вестник". (23.04.2016 г.)

Новите изисквания се прилагат за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и производството по издаване на разрешение за строеж започват след влизането им в сила (23.04.2016 г.).

За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай