ДВ, бр. 6 от 16.1.2018: Нова Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Наредбата се прилага за личните предпазни средства, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ, L 81/51 от 31 март 2016 г.).

Тя отменя наредбата със същото наименование, обн. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002 г., която въвеждаше отменената директива.

В новата наредба се разглеждат на национално ниво процедурите по разрешение за извършване оценяване на съответствието и задължения на нотифициращите органи.

Всички останали изисквания по отношение на изискванията към производителите, документацията и маркировките на личните предпазни средства са предмет на Регламент (ЕС) 2016/425.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент