ДВ, бр. 6 от 16.1.2018: Нова Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Наредбата се прилага за личните предпазни средства, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ, L 81/51 от 31 март 2016 г.).

Тя отменя наредбата със същото наименование, обн. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002 г., която въвеждаше отменената директива.

В новата наредба се разглеждат на национално ниво процедурите по разрешение за извършване оценяване на съответствието и задължения на нотифициращите органи.

Всички останали изисквания по отношение на изискванията към производителите, документацията и маркировките на личните предпазни средства са предмет на Регламент (ЕС) 2016/425.

Регламентът ще се прилага от 21 април 2018 г., като в него и новата наредба се поставят и следните допълнителни преходни периоди:

 • Лични предпазни средства, които отговарят на изискванията на старата Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства и са пуснати на пазара преди 21 април 2019 г., може да се предоставят на пазара до изчерпване на количествата.
 • Сертификатите за изследване на типа и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие със старата наредба остават валидни до 21 април 2023 г., освен ако срокът им изтича преди тази дата.

Самата нова Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства влиза в сила от 21 април 2018 г. с изключение на глава трета (за нотифицираните органи), която влиза в сила от деня на обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

Тук ще направим кратък обзор на новите изисквания за маркировка на ЛПС и съдържание на инструкцията от производителя и ще отбележим дали има промени.

Изисквания за инструкция и маркировки съгласно Регламент (ЕС) 2016/425

Съществена разлика между старите и новите изисквания към основното съдържание на инструкцията от производителя няма. Допълнително изискване е вписване в инструкцията на:

 • препратка към регламента;
 • препратка към съответния(ите) хармонизиран(и) стандарт(и), включително датата на стандарта (стандартите), или препратка към другите технически спецификации, които са използвани;
 • интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие.

Маркировка на ЛПС от материали, които стареят

Няма промяна в изискванията за маркировка на такива лични предпазни средства.

Да ги припомним:

 • Ако е известно, че определени от проектанта характеристики на ново ЛПС могат да бъдат засегнати в значителна степен от стареене, върху всяка отделна бройка ЛПС, пуснато на пазара, както и върху опаковката му, по незаличим и недвусмислен начин се отбелязват месецът и годината на производство и/или, ако е възможно, месецът и годината на изтичане на годността му.
 • Ако производителят не може да даде информация за срока на употреба на ЛПС, инструкциите му трябва да включват цялата необходима информация, за да може купувачът или ползвателят да определи месеца и годината, през които разумно може да се очаква изтичане на годността, като вземе предвид нивото на качество на модела и реалните условия на съхранение, употреба, почистване, обслужване и поддържане.
 • Когато забележимо и бързо влошаване на характеристиките на ЛПС е вероятно да бъде причинено от стареене вследствие на периодичното прилагане на процес на почистване, препоръчан от производителя, последният трябва, ако е възможно, да нанесе маркировка върху всяко едно ЛПС, пуснато на пазара, указваща максималния брой почиствания, които могат да бъдат извършени, преди да е необходимо оборудването да бъде проверено или изведено от употреба. Когато няма нанесена такава маркировка, производителят трябва да предостави тази информация в инструкциите си.

Допълнителни изисквания към маркировката и инструкцията за специфични групи лични предпазни средства

Нова категория: ЛПС за намеса при много опасни ситуации

 • Инструкциите, предоставени от производителя с ЛПС за намеса при много опасни ситуации, трябва да включват в частност данни, предназначени за компетентни, обучени лица, които са квалифицирани да ги тълкуват и да осигурят прилагането им от ползвателя.
 • В инструкциите трябва също така да бъде описана процедурата за проверка на правилното регулиране и функциониране на ЛПС, когато се носят от ползвателя.
 • Когато ЛПС имат вградена алармена система, която се задейства при недостатъчно ниво на защита, алармената система трябва да бъде проектирана и монтира така, че сигналът за аларма да може да се възприема от ползвателя при предвидимите условия на употреба.

Лични предпазни средства за защита срещу падане от височина

Няма промяна в изискванията.

Припомняме:

В инструкциите на производителя трябва да се посочи цялата необходима информация по отношение на:

 •  характеристиките, изисквани за надеждност на осигурителната точка и необходимото минимално свободно пространство под ползвателя;
 • правилния начин на поставяне на предпазния колан за цялото тяло и на закрепване на свързващата система към надеждната външна осигурителна точка.

Лични предпазни средства за защита от шум

Отпада задължението за маркировка, която да посочва индекс на комфорт.

Остават посочване степента на затихване на шума, осигурявана от ЛПС. Ако това не е възможно, етикетирането трябва да се нанесе върху опаковката.


Лични предпазни средства за защита на тялото или на части от него от действието на високи/ ниски температури

Има промяна:

Съгласно старите изисквания инструкцията за употреба на всеки модел ЛПС за краткотрайна употреба в среда с високи температури съдържа данни от производителя за максимално допустимата експозиция на топлината, предавана от ЛПС на ползвателя при употреба по предназначение.

По новите изисквания не се посочва максимално допустима експозиция, а се предоставят данни за определяне на максимално допустимата експозиция на ползвателя на топлината.


Лични предпазни средства, проектирани за защита на тялото или на части от него от действието на електрически ток (Изолираща екипировка).

Няма промяна.

Припомняме:

 • ЛПС, предназначени изключително за употреба по време на работа или дейности в електрически инсталации, които са или могат да бъдат под напрежение, трябва да носят маркировка, посочваща класа им на защита или съответното работно напрежение, серийния им номер и датата на производство.
 • На външната повърхност на ЛПС извън защитната изолация трябва да има място за нанасяне и последващо записване на датата на пускане в експлоатация и датите за периодични изпитвания или проверки, които ще се проведат.

Лични предпазни средства, предназначени за защита на очите от остри и хронични увреждания от източници на нейонизиращи лъчения

Няма промяна.

Припомняме:

 • Очилата, подходящи за работа с източници на лъчение от един и същи тип, трябва да се класифицират по възходящ ред на защитните им фактори и в инструкциите на производителя трябва да бъде посочено как да се изберат подходящите ЛПС, като се вземат предвид съответните условия на употреба, като разстоянието до източника и спектъра на разпределение на излъчваната енергията, на това разстояние.
 • Съответната стойност на защитния фактор трябва да бъде маркирана от производителя върху всички екземпляри филтриращи предпазни средства за очите.

Защита срещу вещества и смеси, които са опасни за здравето, и срещу вредни биологични агенти

Дихателна защита - няма промяна

 • На ЛПС трябва да бъдат нанесени конкретните характеристики на екипировката, които в съчетание с инструкциите да дават възможност на обучен и квалифициран ползвател правилно да използва ЛПС.
 • В случай на филтриращо оборудване, в инструкциите на производителя също така трябва да бъде посочен срокът, през който новите филтри могат да бъдат съхранявани в оригиналната им опаковка.

Защита на кожата и очите при повърхностни контакти - няма промяна

 •  маркировка, показваща наименованията или, ако няма такива наименования, кодовете на веществата, използвани при изпитванията, както и съответстващия стандартен период на защита.
 • Инструкциите на производителя трябва също така да съдържат значението на кодовете (ако е необходимо), подробно описание на стандартните изпитвания и цялата подходяща информация за определянето на максималния допустим период за носене при различните предвидими условия на употреба.

Декларация за съответствие

До момента (и до 21.04.2018 г.) има изисквания към съдържанието на декларациярта за съответствие. В новия регламент вече има конкретен образец на декларацията, като няма съществени разлики в информацията, която ще получим от декларацията.

Освен това, няма задължение за предоставяне на декларацията, а може да бъде предоставен интернет адрес, от който тя да бъде изтеглена / видяна.

ЛПС се придружават от копие на ЕС декларацията за съответствие или от интернет адреса, на който може да се намери ЕС декларацията за съответствие.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ