ДВ, бр. 59 от 17.7.2018: Изменения и допълнения на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Със закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника се въвеждат нови изисквания, част от които тепърва предстои да видим в краен вариант поради необходимостта от актуализиране на приложимите за тях наредби.

Измененията и допълненията са свързани с:

  • пускането на пазара и надзора на пазара на двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника
  • регистрация на превозни средства за всякакви терени - дву-, три- и четириколесни моторни превозни средства
  • придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
  • създаване на национален публичен регистър

Пускане на пазара и надзор на пазара на двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника

С промените се въвеждат национални мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника.

В тази връзка, в обхвата на закона е включено пускането на пазара и надзора на пазара на двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника. Определен е и редът за тяхното пускане на пазара.

Двигателите с вътрешно горене по ал. 2, т. 6 се делят на категории съгласно чл. 4 от Регламента.

В чл. 9в е определен е редът за издаване или за отказ от издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на всеки тип двигател с вътрешно горене.

Регистрация на превозни средства за всякакви терени

До момента в законодателството на Република България липсваше правна уредба относно регистрацията на така наречените превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари, с изключение на категория L съгласно Закона за движение по пътищата. Това са многофункционални превозни средства, които се използват в селското стопанство, за състезания, като пътни превозни средства, като работни машини за теглене, за туризъм и др.

В тази връзка в закона се създава нов чл. 10г., в който се казва, че условията и редът за регистрация на превозни средства за всякакви терени, различни от тези от категория L7е-В (т.е. без ATV-та и SbS бъгита) и на многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари ще се определят в Наредба № 2 от 3.02. 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Тези превозни средства ще могат да се движат по пътищата за обществено ползване по изключения, като редът ще бъде определен в Наредба № 15 от 7 април 2018 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника.

Освен това, "Движението на самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW по местните пътища, отворени за обществено ползване, се извършва по изключение за извършване на селскостопански и горскостопански дейности и при липса на селскостопански и/или горски пътища при придвижване до и/или от мястото на работа. На лицето, което управлява самоходната техника, не се налага глоба по чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.“.

Придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Предстои актуализация и на Наредба № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.

С новите членове на Закона - чл. 13а, 13б и 13в се въвеждат изисквания към лицата, които извършват обучения за придобиване на правоспособност за работа с техниката:
- кои лица могат да извършват обучение;
- документите, които се подават за регистрация като обучаващ организация;
- изискванията към учебния център;
- съдържание на учебната документация.

Издадените до момента разрешителни за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.

Национален публичен регистър

В срок до 31 декември 2019 г. трябва да бъде създаден национален публичен регистър със следната информация:
1. за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея;
2. на издадените ЕС сертификати за одобряване на типа или национални одобрения на типа;
3. на лицата, които притежават разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника;
4. на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника.

Нови глоби

Чл. 21г. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2018 г.) (1) Който извърши нарушение по чл. 57, параграф 2, букви "а" - "д" от Регламент (ЕС) 2016/1628, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 21д. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2018 г.) (1) Който извърши нарушение по чл. 57, параграф 2, букви "е" - "н" от Регламент (ЕС) 2016/1628, се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

Нарушенията са свързани с непредоставяне чрез интернет страница на конретен вид информация от производителя за ремонт и поддръжка на превозното средство.


Свързано изменение на Закона за движението по пътищата

С преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника се прави и малка промяна в чл. 143, ал. 5 т. 2 на Закона за движението по пътищата.

Досегашен текст: Не се регистрират нови колесни трактори за селското и горското стопанство, за които е влязло в сила изискването за одобряване на типа и той не е одобрен по реда на чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Нов текст: Не се регистрират трактори за селското и горското стопанство, които подлежат на регистрация по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;


Актуализациите на споменатите по-горе наредби трябва да стане в шестмесечен срок, т.е. до 20.01.2019 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ