ДВ, бр. 59 от 17.7.2018: Изменение на КТ – синдикални организации и организации на работодателите

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда се изпълняват някои изисквания на Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране (ратифицирана и обнародвана през 1959 г.)

За целта ще се създаде регистър на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд по седалището им.

В регистъра на синдикални и работодателски организации ще се вписват следните обстоятелства:
1. видът и наименованието на организацията;
2. седалището и адресът;
3. уставът на организацията;
4. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи организацията;
5. прекратяването на организацията;
6. преобразуването;
7. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
8. заличаването на организацията.

Процедурата по регистрацията следва да се извършва по реда на Глава петдесет и пета на Гражданския процесуален кодекс, където е регламентирано специфичното производство, свързано с вписването на юридическите лица.

Заварените до влизането в сила на промените синдикални и работодателски организации запазват качеството си на юридическо лице без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд по седалището им, записаха депутатите.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ