ДВ, бр. 58 от 13.7.2018: Изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Измененията и допълненията на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (както и самата наредба) не са пряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Промените са свързани с:

1.Наредбата се провежда в съответствие с направените промени в Кодекса на труда (обн. ДВ бр. 30 от 03.04.2018 г.), в сила от 01.07.2018 г., относно правото на отпуск при осиновяване на деца до 5-годишна възраст.

Регламентират се редът и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права. Приложените към наредбата декларации, също са приведени в съответствие с Кодекса на труда:
- променени са Приложение № 7-13
- добавени са две нови Приложения – № 10а и № 13а

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.