ДВ, бр. 58 от 13.7.2018: Изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Измененията и допълненията на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (както и самата наредба) не са пряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Промените са свързани с:

1.Наредбата се провежда в съответствие с направените промени в Кодекса на труда (обн. ДВ бр. 30 от 03.04.2018 г.), в сила от 01.07.2018 г., относно правото на отпуск при осиновяване на деца до 5-годишна възраст.

Регламентират се редът и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права. Приложените към наредбата декларации, също са приведени в съответствие с Кодекса на труда:
- променени са Приложение № 7-13
- добавени са две нови Приложения – № 10а и № 13а

2. Подобрява се уредбата за сумираното изчисляване на работното време по отношение на начина на презчисляване на нощния труд. Целта е да се облекчат работодателите, които изготвят поименни графици при смени с продължителност различна от осем часа, и при които се полага нощен труд.

Промените са в сила от 01. 07. 2018 г.

Вижте повече за промените в доклада на министъра на труда и социалната политика.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ