ДВ, бр. 58 и 59 от 26.07.2016: Промени в КТ и други актове – не касаят ЗБУТ

В ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016 г. с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците са направени изменения, КОИТО НЕ КАСАЯТ ЗБУТ, в:

В бр. 59 на Държавен вестник от 29 юли с преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение се правят изменения, КОИТО НЕ КАСАЯТ ЗБУТ и на:

Измененията са свързани с редактиране на текстове, от които се маха "професионални училища" във връзка с промените в образоватената система и въвеждането на т. нар."дуална система за обучение".

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай