ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г. Промени в изискванията за собствени звена за пожарна безопасност и други нормативни актове

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. се правят промени в:

1. ПМС № 246 от 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност (ДВ, бр. 69 от 2014 г.)
- на звената се възлагат функции и за извършване на държавен противопожарен контрол;
- независимо дали звеното е вътрешно или по договор, задължително трябва да има разрешение за дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 1 ЗМВР.
- има уточнения относно изчислителните формули.

2. Чл. 5 на Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита се отменя. Той гласеше следното:

Чл. 5. Собствениците (управителите) на обекти с важно социално-икономическо значение, характеризиращи се с масово пребиваване на хора, като: хотели, общежития, социални домове, домове за стари хора, учебни и детски заведения, културни, търговски, транспортни и административни центрове и др., осигуряват освен работниците и служителите си и пребиваващите лица с индивидуални средства за защита за еднократно ползване.

3. Други несъществени промени от Постановлението в нормативни актове, свързани със здраве и безопасност:
- В Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, се променя задължението на Министъра на вътрешните работи от "създава и поддържа резерв от индивидуални средства за защита на населението" на "създава и поддържа оперативен резерв от индивидуални средства за защита за основните съставни части на единната спасителна система“.
- В Правилника за прилагане на Закона за пътищата думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
- В Постановление № 235 на МС от 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в МВР в чл. 1 след думата „работи“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“.
- Постановление № 96 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 38 от 2007 г.) се отменя.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ