ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г. Промени в изискванията за собствени звена за пожарна безопасност и други нормативни актове

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. се правят промени в:

1. ПМС № 246 от 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност (ДВ, бр. 69 от 2014 г.)
- на звената се възлагат функции и за извършване на държавен противопожарен контрол;
- независимо дали звеното е вътрешно или по договор, задължително трябва да има разрешение за дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 1 ЗМВР.
- има уточнения относно изчислителните формули.

2. Чл. 5 на Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита се отменя. Той гласеше следното:

Чл. 5. Собствениците (управителите) на обекти с важно социално-икономическо значение, характеризиращи се с масово пребиваване на хора, като: хотели, общежития, социални домове, домове за стари хора, учебни и детски заведения, културни, търговски, транспортни и административни центрове и др., осигуряват освен работниците и служителите си и пребиваващите лица с индивидуални средства за защита за еднократно ползване.

3. Други несъществени промени от Постановлението в нормативни актове, свързани със здраве и безопасност:
- В Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, се променя задължението на Министъра на вътрешните работи от "създава и поддържа резерв от индивидуални средства за защита на населението" на "създава и поддържа оперативен резерв от индивидуални средства за защита за основните съставни части на единната спасителна система“.
- В Правилника за прилагане на Закона за пътищата думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
- В Постановление № 235 на МС от 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в МВР в чл. 1 след думата „работи“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“.
- Постановление № 96 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 38 от 2007 г.) се отменя.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай