ДВ, бр. 57 от 22.07.2016: Промени в Кодекса на труда

В бр. 57 на Държавен вестник от 22 юли 2016 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, с който се правят промени в Кодекса на труда, свързани със служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация.

В чл. 107а КТ се добавя нова ал. 9, с която се позволява възлагане на допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти, по които съответната администрация е бенефициент. Размерът на допълнителното възнаграждение за тези задължения, както и условията и редът за получаването му се определят с нормативен акт на Министерския съвет.

В Закона за държавния служител се правят препратки към Кодекса на труда по отношение на:

  • условия за работата от разстояние на хора с увреждания;
  • полагането на извънреден труд;
  • изменение на служебното правоотношение на държавен служител с трайни увреждания.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай