ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г. Промени в Кодекса на труда и нова Наредба за еднодневните трудови договори

В бр. 54 на Държавен вестник от 17.07.2015 г. бяха обнародвани промените в Кодекса на труда. Ето какви са те:

1. Създава се чл. 114а: „Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа". В тази връзка в същия брой на вестника е обнародвана и Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

На пръв поглед изглежда, че това не касае здравословни и безопасни условия на труд, но ще припомня, че тези еднодневни трудови договори на практика задължават работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд в пълна програма - инструктажи, лични предпазни средства (например при някои работи по обработка на насажденията) и т.н. Ако сте в тази икономическа дейност, помислете най-малко за организацията на началните инструктажи и евентуално за допълване на заповедта за инструктажите, ако ще се наложи допълнителна организация.

2. Създава се чл. 128б: „Задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя", вкл. други изменения, свързани с трудови правоотношения.

3. Отменя се изискването за утвърждаване на график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година

4. Премахва се ограничението за не повече от 10 дни от отпуска, които могат да бъдат отложени за следващата година.

5. Допълнение към чл. 230 относно трудовия договор с условие за обучение:  Трудовият договор с условие за обучение за учениците в професионалните училища и професионалните гимназии се сключва по реда на глава петнадесета, раздел I.
Тази промяна предизвиква повдигане на вежди у мен: В глава петнадесета раздел първи са посочени изискванията, включващи обстоен медицински прегледи и искане на разрешение от ИТ. Означава ли това допълнение, че за да се сключи трудов договор  за обучение с ученици от професионални гимназии, за всеки един ученик поотделно трябва да се подготвят искания за разрешения от ИТ? Ако имате договори с професионални гимназии за обучение, попитайте във Вашата областна ИТ какво мислят по въпроса. Аз ще следя тълкуванията по темата и ще получите уведомление при новини.

6. Член 277 се отменя! Да припомня какво гласеше той:
   Чл. 277. (1) Работодателят разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания.
(2) Правилата по предходната алинея се обявяват по подходящ начин на работните места.

ТОВА НЕ ПРОМЕНЯ НИЩО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ!

7. Връща се прекратяването на трудовия договор без предизвестие, когато работещият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

8. Инспекторите ще поставят специален  графичен знак при спиране дейността на предприятия, производства и обекти,  машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората. Ще чакаме обаче излизането на специална наредба, която да укаже какъв ще бъде знака и какви са правилата за поставянето.

9. Микропредприятията и малките предприятия - вече без задължение за Правилник за вътрешния трудов ред. Как това ще се съвмести с императивното (със задължителен характер) изискване на Наредба 15/1999 г. физиологичните режими на труд и почивка да се включват в правилника за вътрешния трудов ред, ми е трудно да коментирам. Вероятно въпрос на лично виждане на конкретния представител на контролния орган (ОТМЕНЕНО)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ