ДВ, бр. 53 от 26.6.2018: Промени в ЗЗВВХВС – живак

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Промените са свързани с новия европейски Регламент (ЕС) 2017/852  относно живака, който отменя Регламент (ЕО) № 1102/2008.

На практика се изменя целия текст на глава втора и тя вече не се отнася до класифицирането и етикетирането на опасни химични вещества и смеси, а до прилагането на новия регламент за живака с:

  • изисквания към вносителите на живак и смеси на живака;
  • уведомителен режим за лицата, които възнамеряват да произвеждат или пускат на пазара нов продукт с добавен живак;
  • уведмителен режим за лицата, които възнамеряват да използват нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения (чл. 7)

Измененията влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“ - 26 юни 2018 г.

Има и още две промени:

- отмяна на чл. 2, който определяше класификацията на опасните химични вещества и смеси (ОХВС).
Припомняме, че скоро бе отменена и Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси,  тъй като регламентът CLP определя същите условия.

- физически и юридически лица, които произвеждат ОХВС за целите на отбраната се освобождават от задължения за регистрация, разрешаване и/или ограничаване.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ