ДВ, бр. 53 от 26.6.2018: Нова наредба за приемане на електромонтажни работи

В броя е обнародвана Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи.

Същата отменя Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи и влиза в сила от 27.09.2018 г.

Промените са свързани с обновената система от европейски хармонизиращи документи HD 60364 "Електрически уредби за ниско напрежение" и въвеждането на нови изисквания към техническите средства за контрол на извършваните електромонтажни работи, пряко свързани с безопасността и надеждността на електрическите уредби.

Чрез промените:

  • се регламентират в националната нормативна уредба изисквания към средствата за контрол на параметри и показатели при извършване и приемане на електромонтажни работи в процеса на изграждане, приемане и поддържане на електрически уредби и електропроводи;
  • се привежда контролът при изпълнението и приемането на електромонтажни работи в съответствие със съвременното ниво на контрол съобразно европейски хармонизиращи документи от системата HD 60364 "Електрически уредби за ниско напрежение" и реалните потребности на практиката у нас;
  • се регламентират в националната нормативна уредба европейски правила и изисквания за провеждане и документиране на проверките на основните показатели за безопасност на електрическите уредби за ниско напрежение, свързани с електромонтажни работи;
  • се постига съответствие с Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ