ДВ, бр. 51 от 5.07.2016: Промени в Закона за защита при бедствия и ЗУТ

Изменения и допълнения на Закона за защита при бедствия

В бр. 51 на ДВ от 5 юли 2016 г. са направени сериозни изменения и допълнения на Закона за защита при бедствия, но изключително малка част от тях касаят юридическите лица, както и не се изискват действия за осигуряване на съответствие с новостите.

Съществено е изменението на чл. 36 и по -конкретно отмяната на ал. 2, т. 4 - отменено е изискването към лицата по чл. 36 да създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите на територията на обекта (това допълва промените в Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита през 2015 г., при които се отмени чл. 5, изискващ осигуряване на индивидуални средства за защита и за пребиваващите лица в хотели, общежития, търговски центрове и др.).

Важен е и новия чл. 38а, с който се въвеждат задължения за всяко юридическо лице (които обаче не изискват някакви допълнителни действия към момента):

 1. да понесе ограниченията във връзка с обявено бедствено положение, произтичащи от мерките, приложени от компетентните служби при провеждане на дейностите по защитата;
 2. да окаже съдействие в съответствие с възможностите си по искане на кмета на община или на ръководителя на операциите;
 3. да допусне при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи влизането на спасителни екипи и техника, извършване на теренни преустройства, изграждане на съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване на поземлен имот и отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и насаждения, когато е собственик, ползвател или управител на недвижимия имот;
 4. да допусне безвъзмездно разполагането на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са негова собственост, и да осигури достъп до тях за експлоатацията им;
 5. да не възпрепятства достъпа на оправомощени длъжностни лица до колективните средства за защита за контрол, профилактика и ремонт;
 6. да вземе мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на вредите от бедствието, както и да спазва предписанията на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди.

Юридическите лица ще могат да създават за своя сметка доброволни формирования по реда на предстояща за издаване наредба за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования.(чл. 41, ал. 4 - нова).

Другите акценти в измененията и допълненията на Закона за защита при бедствия са:

 1. Предстои да бъдат обнародвани наредби за определяне на норми за устройственото планиране на територията, проектирането, изпълнението и поддържането на строежите във връзка с намаляване на риска от бедствия. Няма поставени срокове за издаването на тези наредби.
 2. Определени са условията за разработване и приемане на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия, както и на национални, секторни, областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия, както и съдържанието на годишния план за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия. (чл. 6а - нов). Стратегията се разработва в срок до 6 месеца от влизане в сила на промените (05.01.2017 г.).
 3. Въвежда се задължение националният план, областните и общинските планове за защита при бедствия да се публикуват съответно на интернет страницата на Министерския съвет, на областната или на общинската администрация - в срок до една година (до 05.07.2017г.).
 4. С цел предприемане на бързи и подходящи действия за намаляване на риска от бедствия и подготовка за реагиране от компетентните органи се извършва ранно предупреждение чрез комплекс от дейности за разпространяване на спешно предупреждение към обществеността за предстоящо бедствие в определена територия. В интернет страниците също ще се публикува информация за намаляване на риска от бедствия и за начините на поведение и за защитните мерки.(чл. 9, ал. 18 - нова).
 5. Въвежда задължения за физическите лица за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на вредите от бедствието (чл. 34)
 6. Бедствено положение се обявява за срок не повече от 7 дни (преди - 30 дни) (чл. 51).
 7. Вместо „Консултативен съвет“ към Министерски съвет вече ще има „Съвет за намаляване на риска от бедствия“. (чл. 62, 62б...), а към областния управител - Областен съвет за намаляване на риска от бедствия (чл. 64а), съответно Общински съвет (чл. 65а и 65б). Членове на областния и общинския съвет могат да бъдат и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
 8. Променят се дефинициите на понятията "опасност", "уязвимост" и "риск".(§ 1.от ДР)
 9. Въвеждат се определения за „Система за ранно предупреждение“ , "Способност за реагиране", "Реагиране", "Готовност", "Намаляване на риска от бедствия" (§ 1.от ДР)

Закон за устройство на територията

Във връзка с измененията и допълненията на ЗЗБ, с § 61 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия е направена козметична промяна на чл. 169, ал. 3, т. 2 на Закона за устройство на територията.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар