ДВ, бр. 5 от 19.1.2016: Нова Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

В бр. 5 на Държавен вестник от 19.1.2016 е обнародвана новата Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

С наредбата се определят минималните изисквания при проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, наричани за краткост „сгради за образование и наука, здравеопазване, култура и изкуства“, и специфичните експлоатационни показатели на контролируемите параметри и на техническите изисквания към строителните продукти с оглед удовлетворяване на основните и функционалните изисквания към тези сгради и към вътрешните им сградни инсталации.

Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1 ЗУТ и отменя:

  1. Нормите за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения, утвърдени със Заповед № РД-02-14-395 от 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство (КТСУ) при Министерския съвет (МС), публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 от 1988 г.;
  2. Нормите за проектиране на психиатрични болници, утвърдени със Заповед № РД-02-14-43 от 1989 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 – 3 от 1989 г.;
  3. Нормите за проектиране на общежития, утвърдени със Заповед № РД-02-14-408 от 1988 г. на председателя на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 2 – 3 от 1989 г.;
  4. Нормите за проектиране на кина, утвърдени със Заповед № РД-02-14-229 от 1987 г. на председателя на на КТСУ при МС, публикувани в бюлетин „Строителство и архитектура“, бр. 12 от 1987 г.

Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред, като за започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в „Държавен вестник“ ( 20.04.2016 г.)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ