ДВ, бр. 5 от 19.1.2016: Нова Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

В бр. 5 на Държаве вестник от 19 януари 2016 г. е обнародвана Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 от 11 януари 2016 г.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Отменя се Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 76 от 2012 г.).

Наредбата на практика касае лицата, които отговарят за околна среда, но я включваме в нашето уведомление и в списъка приложими нормативни актове по безопасност и здраве при работа, тъй като регламентира формата и съдържанието на вътрешния авариен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС на ПСВРП, а авариите, свързани с опасни вещества биха засегнали и работещите и е добре това да се има предвид.

Напомняме на колегите, които имат ангажименти по околна среда, че операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения са длъжни да подадат уведомлението по чл. 103, ал. 2 ЗООС в срок до 1 юни 2016 г., както и съответния доклад, ако са класифицирани като такива с нисък или висок рисков потенциал.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ