ДВ, бр. 46 от 23.06. 2015 г. Нова наредба за бременни и кърмачки и промени в нормативни актове

В държавен вестник, брой 46 от дата 23.6.2015 г. има промени изискващи действие и преразглеждане на оценката на риска!

1. НОВА НАРЕДБА
Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
отменя Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени

Дейностите се разделят на два вида:
1. Изрично забранени.
2. Такива, за които трябва да бъде извършена оценка на риска за въздействието върху бременните работнички и работничките родилки или кърмачки.

Необходимост от действие: Необходимо е прерагзлеждане на оценката на риска, в което да се прецени дали съществуват описаните в Приложение 1 рискови фактори, процеси и условия на труд и да бъде оценено въздействието  върху бременните работнички и работничките родилки или кърмачки. За резултатите от оценката на риска трябва да бъдат уведомени всички бременни, родилки, кърмачки и жените, които могат да станат такива.

2. ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

2.1. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
Необходимост от действие: Време е да премахнете старите оранжеви символи (ако не сте го направили до момента) и да поставите новите пиктограми (с червения кант).

2.2. Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Не изисква действия. Направени са корекции с актуалните наредби и наименования на институции.

2.3. Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Не изисква действия. Направени са допълнения към Регламентите и актуалните наименования на институции.

2.4. Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Не изисква действия. Промените са свързани с указване на Директиви, актуализация с новата класификация на опасните химични вещества и смеси, промяна с актуалните наименования на нормативни актове и институции

2.5. Поправка на техническа грешка в Морската трудова конвенция, 2006 г. (ДВ, бр. 76 от 2013 г.).
Не изисква действия.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ