ДВ, бр. 45 от 14.06.2016: Промени в Наредба №1 (правоспособност кранове) и Наредба №16 (ограничаване емисиите на ЛОС – бензиностанции)

Промени в Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки - не изискват действие.

С Решение № 10700 от 14 октомври 2015 г. и Определение № 2566 от 8 март 2016 г. е отменено изискването преди всяко започване на обучителен курс ГД „ИДТН“ да извършва технически преглед на товароподемните кранове или подвижните работни площадки, които се използват за обучение и изпити (текст в чл. 9, ал. 1, т. 4)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини - не изисква действие.

Промените са свързани с уточняване на стандарта, по който се извършва контролът за ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите и презициране на документите, които се подават от лицата, които кадидатстват за оправомощаване за извършване на такивяа проверки.

Ново: Оправомощаването на лицата за извършване на проверки за ефективността на улавянето на бензиновите пари е за срок от 4 години.

Сравнителна таблица на промените в Наредба № 16 от 1999 г.

СтароНово
Чл. 2 (2) Методиката за определяне емисиите на ЛОС при съхранение, товарене и разтоварване на бензини се утвърждава от министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката, министъра на инвестиционното проектиране и министъра на здравеопазването.Чл. 2 (2)  Методиката за определяне емисиите на ЛОС при съхранение, товарене и разтоварване на бензини се утвърждава от министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването.
Чл. 14а (1) Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).Чл. 14а (1) Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.
Чл. 14б т. 1. ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа;Чл. 14б т. 1. ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява от производителя и/или доставчика в съответствие със стандарт EN 16321-1:2013;
Чл. 14в (1) 1. периодично, най-малко веднъж годишно;Чл. 14в (1) 1.периодично, най-малко веднъж годишно в съответствие със стандарт EN 16321-2:2013;
Чл. 14ж. Лицата, които кандидатстват за оправомощаване, подават в БИМ заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, към което прилагат:Чл. 14ж. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) Лицата, които кандидатстват за оправомощаване, подават в БИМ заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, към което прилагат на хартиен или електронен носител:
1. документ, в който се посочва единният идентификационен код (ЕИК) за лицата, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или код по БУЛСТАТ – за юридическите лица, които не са търговци;1. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)
3. копие на документите от системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020;копие на документите от системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 и документите от системата за управление, на електронен носител;
4. оригинали на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване или копия от тях, заверени от лабораторията, която ги е издала;4. заверено копие на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване, като в случаи на електронно подаване на документи се допуска заверено сканирано копие;
Чл. 14 л.(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) Оправомощаването е за срок 4 години.
Чл. 14р. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) (1) Българският институт по метрология извършва надзор на оправомощените лица, който е планов или извънпланов, по ред и начин, определен в процедури на БИМ.

(2) Плановият надзор се извършва най-малко веднъж на всеки 12 месеца за периода на оправомощаването.

Допълнителни разпоредби

§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (ОВ, специално българско издание от 2007 г., глава 12, том 01) и на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции (ОВ L 285, 31.10.2009 г.).

§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (ОВ, специално българско издание от 2007 г., глава 12, том 01), на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции (ОВ L 285, 31.10.2009 г.) и на Директива 2014/99/ЕС на Комисията от 21 октомври 2014 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 2009/126/ЕО относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции (OB L 304, 23.10.2014 г.).
Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Инструкции по прилагане на наредбата дава министърът на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката, министъра на инвестиционното проектиране, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването.

§ 3. Инструкции по прилагане на наредбата дава министърът на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването.
 Преходни и заключителни разпоредби

(Обн. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)

§ 11. До 31.12.2018 г. за бензиностанциите, които към датата на влизане в сила на наредбата са оборудвани със системи, съответстващи на Етап ІІ от УПБ, ефективността на улавяне на бензиновите пари по чл. 14б, т. 1 може да се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

Т.1.1. в терминали с инсталации за товарене или разтоварване на танкери се допуска замяна на инсталациите за регенерация на парите с такива за тяхното изгаряне, в случаите, когато е технически невъзможно или опасно да се осъществи регенерация на парите, вследствие на техния обем; в такива случаи към изпусканите отпадъчни газове, получени в резултат на изгарянето, се прилагат съответните норми за допустими емисии съгласно Наредба № 2 от 1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (ДВ, бр. 51 от 1998 г.) или Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.);

в терминали с инсталации за товарене или разтоварване на танкери се допуска замяна на инсталациите за регенерация на парите с такива за тяхното изгаряне, в случаите, когато е технически невъзможно или опасно да се осъществи регенерация на парите, вследствие на техния обем; в такива случаи към изпусканите отпадъчни газове, получени в резултат на изгарянето, се прилагат същите изисквания както при емисиите от съоръженията за регенерация на бензиновите пари;

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ