ДВ, бр. 42 от 7.6.2022: Допълнения на Закона за устройство на територията

В заключителните разпоредби на Закона за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници е направено допълнение на Закона за устройство на територията:

Вашият коментар