ДВ, бр. 42 от 28.5.2019: Изм. и доп. на Закона за лечебните заведения – не касаят ЗБУТ

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Промените не касаят ЗБУТ и са свързани с издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

С Преходните и заключителни разпоредби е удължен срока за общопрактикуващите лекари (личните лекари) за изпълнение на изискването да придобият специалност „Обща медицина“ с още 4 години.