ДВ, бр. 42 от 28.5.2019: Изм. и доп. на Закона за лечебните заведения – не касаят ЗБУТ

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Промените не касаят ЗБУТ и са свързани с издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

С Преходните и заключителни разпоредби е удължен срока за общопрактикуващите лекари (личните лекари) за изпълнение на изискването да придобият специалност „Обща медицина“ с още 4 години.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ