ДВ, бр. 40 от 19.05.2017: Изменения на Наредба за медицинската експертиза

В брой 40 на Държавен вестник бе обнародвано Решение № 12773 от 24 ноември 2016 г. на Върховния административен съд по административно дело № 5178 от 2016 г.

С решението се отменя правилото, че решението на ТЕЛК може да бъде със срок от една до 3 години, както и изцяло се отменя Приложение № 2 на наредбата "Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти".

Защо е отменено правилото за "срок от една до 3 години"?

С ал. 1 на чл. 69 НМЕ немотивирано са въведени срокове за инвалидизиране, вариращи в краткия диапазон от една от три години. Ако увреждането е окончателно, т.е. лицето не може да се излекува от заболяването или състоянието му не би могло да се подобри в обозримото бъдеще от една до три години с оглед на други фактори като възраст, трудова среда и пр., би следвало органът на медицинската експертиза ТЕЛК или НЕЛК да разполага с оперативна самостоятелност да определи по-дълъг срок на инвалидизиране.

Във всеки конкретен случай органът на медицинската експертиза следва да извършва обоснована прогноза в кой момент най-рано би могло да се очаква подобрение на здравословното състояние на освидетелстваното лице, обосноваващо определяне на по-нисък процент загубена работоспособност. Вместо това срокът на инвалидизиране е ограничен до три години, включително в случаите, в които евентуалното подобряване и възстановяване на работоспособността би могло да се очаква след по-дълъг период.

Защо е отменено приложение 2?

Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти съгласно приложение № 2 не е обоснована от медицински критерии и съображения. Напълно неясен е указаният механизъм за комбиниране при определяне на крайния процент загубена работоспособност, а от дадените абстрактни примери не става ясен методът, който налага да се определя общ процент 10 за три увреждания, всяко от което води до загуба на работоспособност 10 %, или общ процент 20 за три увреждания със степени съответно 20, 15 и 10 процента.

Допуснатите нарушения на императивните процесуални изисквания на чл. 26 – 28 ЗНА и чл. 77 АПК в цитираните по-горе хипотези са довели до незаконосъобразна вторична регламентация на механизма за установяване степента на трайно намалената работоспособност в проценти. Не са зачетени принципите на обоснованост, откритост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност.

Пълната липса на мотиви прави невъзможен съдебният контрол и налага отмяната на чл. 69, ал. 1 в частта „от една до три години“, на оспорената част от приложение № 1 и на приложение № 2.

Чакаме "нова" наредба за медицинската експертиза

От 6 април до 6 май 2017-а година течаха обществени консултации на Проект на Наредба за медицинска експертиза, която на практика повтаря настоящата, включително отмененото от Висшия административен съд приложебие № 2. Причината за това е, че при приемането на наредбата през 2010 година не са представени и мотиви към нея.

Скоро трябва да очакваме обнародване на "нова" Наредба за медицинската експертиза, която би трябвало да е съобразена и с решението на ВАС.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ