ДВ. бр.40 от 15.05.2018: Изм. и доп. на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

С измененията и допълненията разпоредбите на Наредбата се привеждат в съответствие с действащите законови разпоредби, по-конкретно с приетия Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и последвалите промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)(ДВ, бр. 79 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.).

За уеднаквяване с терминологията в ЗПУО и ЗПОО се променя описанието на понятието "обучение чрез работа" - "дуално обучение" се замества с "дуална система на обучение".

Освен това, се прецизират други нейни разпоредби и е направено разграничение между прием за обучение чрез работа и стартиране на практическо обучение в реална работна среда.

Допълнени или прецизирани са и отговорностите на страните в партньорството -работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, за организиране или провеждане на обучение чрез работа, както и сроковете във връзка е предприемане на действия по осъществяване на партньорството.

С направените промени се подпомага установяването на практика на партньорски отношения между работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, както и планирането на практическото обучение в реална работна среда.

Промените в Наредбата целят и да ориентират учениците, а също така и лицата, навършили 16 години, за избора на подходяща форма на обучение с оглед придобиване на професионална квалификация, а именно по пътя на обучение чрез работа, както и за сроковете и етапите в това обучение.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар