ДВ, бр. 4 от 13.01.2017: Нова Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

В брой 4 на Държавен вестник от 13 януари 2017 г. е обнародвана новата Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.

Тя отменя наредбата със същия номер и наименование от 2004 г. - Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.

Новата наредба въвежда изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно морското оборудване. Структурата и логиката на разпоредбите на наредбата следват определените в Директива 2014/90/ЕС и се внасят съществени промени спрямо старата наредба от 2004 г.:

  • Наредбата регламентира процедурата по официално оправомощаване от компетентния орган на органите, извършващи дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване и инспектиране, като нотифицирани органи.
  • В старата наредба техническите изисквания и стандартите за изпитване се съдържат в приложения към нея, а в новата се правят препратки към съответните актове за изпълнение на Европейската комисия, в които са изрично посочени приетите от Международната морска организация стандарти за изпитване, и към делегираните актове, които Европейската комисия приема за оборудване, за което липсват приети международни и европейски стандарти за изпитване, както и в изключителни случаи при сериозен пропуск или аномалия в съществуващ стандарт за конкретен елемент морско оборудване.
  • Поставен е акцент върху изискванията за полагане на маркировката „щурвал“ и възможностите за електронно етикетиране на оборудването.
  • В наредбата се определят задълженията на всички по веригата на доставка – производители, упълномощени представители, разпространители и вносители.

Производителят трябва да осигури проектирането и производството на морското оборудване в съответствие приложимите изисквания.

Той трябва да вземе необходимите мерки, че производствения процес осигурява съответствието на оборудването с изисквания – да осигури провеждането на приложимата процедура за оценяване на съответствието, да изготви необходимата техническа документация, да изготви декларация за съответствие, да осигури придружаването на оборудването от необходимите инструкции за безопасното монтиране и експлоатация на оборудването, да удовлетвори изискванията за проследимост чрез съхраняване на необходимите документи, нанасяне на елементи, позволяващи идентификацията на оборудването, да предостави достатъчно данни за себе си, да положи специфичната маркировка за съответствие, да осигури оценяването на серийно произвеждано оборудване.

Производителят може да определи свой упълномощен представител, на когото да делегира изпълнението на задачи от административен характер.

За вносителя също се предвиждат ясни задължения по отношение на съответствието на оборудването, а в случаите когато даден разпространител или вносител изменя морско оборудване или го предлага на пазара под свое име, той се приравнява към производителя и трябва да поеме неговите отговорности по отношение на оборудването.

Производителите, вносителите и разпространителите на морско оборудване са длъжни да оказват съдействие на компетентните органи и да им предоставят информация при поискване. Въвежда се формулировката за „предлагане на пазара“, която улеснява проследяването на несъответстващо оборудване по веригата на доставка до производителя.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ