ДВ, бр.39 от 11.05.2018: Нова Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В броя е обнародвана новата Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари. Тя изисква конкретни действия от фирмите, в които се извършват товарни работи и/или превоз на товари.

По смисъла на наредбата "товар" са всички стоки, които обикновено биха се поставили във или върху частта от превозното средство, предназначена за превоз на товари, които не са постоянно прикрепени към него, включително предмети в носители на товари, като касети, подвижни тела или контейнери в превозни средства.

С наредбата се определят:
1. задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите;
2. изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им;
3. видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация;
4. контролът за укрепване на товарите.

Наредбата е кратка и залага изисквания към водачите за:
- извършване на специфичен контрол преди натоварването
- задължително присъствие при товаренето и укрепването на товара и контрол
- контрол по време на превоза.

На водача трябва да бъде осигурен задължително валиден сертификат, че структурата на каросерията отговаря на изискванията на БДС EN 12642 (Обезопасяване на товара на пътни превозни средства. Конструкция на каросерията на товарни автомобили. Минимални изисквания), с изключение на моторните превозни средства от категория N1 (предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т).

Наредбата изисква спазване на стандарти!

По отношение на правилата за укрепване на товари наредбата прави препратка към няколко стандарта (в зависимост от превозвания товар):

 • БДС ЕN 12195-1 - Задържане на товари върху пътни превозни средства. Безопасност. Част 1: Изчисляване на силите за обезопасяване / Load restraining on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of securing forces
 • БДС ЕN 12195-2 - Средства за задържане на товари върху пътни превозни средства. Безопасност. Част 2: Закрепващи колани от химични влакна / Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 2: Web lashing made from man-made fibres
 • БДС ЕN 12195-3 - Средства за задържане на товари върху пътни превозни средства. Безопасност. Част 3: Закрепващи вериги / Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 3: Lashing chains
 • БДС ЕN 12195-4 - Средства за задържане на товари върху пътни превозни средства. Безопасност. Част 4: Закрепващи стоманени въжета / Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 4: Lashing steel wire ropes
 • БДС ЕN 12640 - Обезопасяване на товара на пътни превозни средства. Точки за закрепване на товарите при превоз с товарни автомобили. Минимални изисквания и изпитване / Securing of cargo on road vehicles - Lashing points on commercial vehicles for goods transportation - Minimum requirements and testing
 • БДС ЕN 12642 - Обезопасяване на товара на пътни превозни средства. Конструкция на каросерията на товарни автомобили. Минимални изисквания / Securing of cargo on road vehicles - Body structure of commercial vehicles - Minimum requirements
 • БДС ЕN ISO 283 - Текстилни транспортни ленти. Якост на опън на цялата дебелина, удължение при скъсване и удължение при определено натоварване. Метод за изпитване (ISO 283:2015) / Textile conveyor belts - Full thickness tensile strength, elongation at break and elongation at the reference load - Test method (ISO 283:2015)
 • ISO 1161 - Series 1 freight containers -- Corner and intermediate fittings -- Specifications (Това е международeн стандарт, които все още не e въведен като български (БДС) и не може да бъде намерен в Българския инстритут за стандартизация.
 •  ISO 1496 - Това всъщност е поредица от международни стандарти, които все още не са въведени като български:
  • ISO 1496-1:2013 Series 1 freight containers -- Specification and testing - Part 1: General cargo containers for general purposes
  • ISO 1496-2:2008 Series 1 freight containers -- Specification and testing - Part 2: Thermal containers
  • ISO 1496-3:1995 Series 1 freight containers -- Specification and testing - Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk
  • ISO 1496-4:1991 Series 1 freight containers — Specification and testing - Part 4: Non-pressurized containers for dry bulk
  • ISO 1496-5:1991 Series 1 freight containers -- Specification and testing - Part 5: Platform and platform-based containers

Припомняме, че стандартите стават задължителни, когато в нормативен документ има препратка към тях.

Внимание: Необходими действия

Вижте процедурата Прилагане на изискванията на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

1. Прераглеждане на оценката на риска:

Ако извършвате товарна и/или транспортна дейност е необходимо да направите преразглеждане на оценката на риска на основание Чл. 11. (1) 2. след настъпили промени в нормативната уредба.

Прераглеждането се налага не само поради текстовете от наредбата, които поставят специфични изисквания към водачите, но и поради специфични текстове в стандартите, например:

В БДС ЕN 12195-2 е посочено, че броят на закрепващите колани трябва да се изчисли съгласно EN 12195-1 (към този стандарт също има препратка в наредбата), че е необходимо да се проверява периодично силата на опън особено скоро след началото на пътуването, както и други изисквания, за които трябва да бъде направена проверка дали в момента се прилагат.

Ако такива до момента не са се прилагали, това означава, че рискът не е сведен до допустимото.

По същия начин стои въпроса и с изисквания в другите стандарти, към които има препратка в наредбата.

2. Извънреден инструктаж на работещи - извършващи товарна дейност и водачи.

Извънредният инструктаж се налага поради въведените нови специфични изисквания към тяхната работа. Наредбата влиза в сила от 20 май 2018-а година, което означава, че засегнатите работещи е необходимо да бъдат запознати с новите изисквания до тази дата.

С резултатите от прераглеждане на оценката на риска, което ще изисква време, работещите могат да бъдат запознати със следващ извънреден инструктаж или при следващия периодичен инструктаж.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ