ДВ, бр. 38 от 10.05.2019: Нови Правила за осигуряване на ЗБУТ в горските територии

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В неофициалния раздел на брой 38 на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-09-354 от 8.04.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, с която са утвърдени Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

Със заповедта се отменя и Заповед № РД-09-1153 от 16.09.1999 г. на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и утвърдения на основание заповедта Правилник по безопасност на труда в горите (ДВ, бр. 86 от 1999 г.).

Ще припомним, че по-новият Правилникът за здравословни и безопасни условия на труд в горите от 2007 г. беше обявен за нижощен още през 2016-а година с Решение № 5922 от 22 май 2015 г. на Върховния административен съд (потвърдено с РЕШЕНИЕ № 1082 от 3 февруари 2016 г.), обн. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.

ВАЖНО!

Съгласно чл. 2. правилата са задължителни не само за конкретните извършители, но и за лица, които ВЪЗЛАГАТ дейности в горски територии.

На практика - нищо ново

На практика новите Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии повтарят текстовете на обявения за нищожен правилник. Разликите са свързани с това, че са актуализирани нормативните актове, към които има препратки.

Има едно съществено допълнение в чл. 15 на Раздел II. Задължения на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ,  съгласно който

"Лицата по чл. 235 от ЗГ при изпълнение на дейностите по лесовъдска практика имат задълженията по чл. 12 и 13, както и да осигуряват безопасни условия на труд на лицата, които ги подпомагат при извършване на дейността им."

Лицата по чл. 235 от Закона за горите са тези, които извършват лесовъдска практика.

Източник на Добри практики за други дейности

Трябва да отбележим, че в Правилата, които както разбрахте, са си стария правилник, има доста изискванията, които могат да бъдат добра отправна точка и при други дейности, които не са в горски територии.

Например:

  • правилата за работа с моторен храсторез са приложими при почистване на строителната площадка за бъдещ строеж;
  • правилата за работа с препарати за растителна защита и при фумигация са приложими и в селското стопанство;
  • Чл. 215. посочва конкретна стойност на вятъра - 14-15 м/сек, при която работата с крановете и товарачите трябва да се прекрати.

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ