ДВ, бр.37 от 4.5.2018: Регулация на новите режими при използване на източници с йонизиращи лъчения – изм. и доп. на Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

С Постановление № 65 от 30 април 2018 г. са направени изменения и допълнения на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.

Тези изменения и допълнения са последната стъпка, с която се въвеждат изискванията на Директива 2013/59/Евратом от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.

Базовите промени бяха направени през януари 2018-а година в Закона за безопасно използване на ядрената енергия. С промените се установи степенуван подход за регулаторен контрол: уведомителен, регистрационен и лицензионен режим.

Следващата стъпка бе обнародването на нова Наредба за радиационна защита, която замени Наредбата за основни норми за радиационна защита и Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, с която се въведоха и специфични изисквания за информиране и обучение, както и по-подробно описание на дейностите, свързани със съответните режими.

С промените в Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия се актуализират правилата за издаване на лицензии и разрешения, както и се регулират новите регистрационен и уведомителен режим.

Да припомним промените в режимите, които са отразени и с изменение в Глава трета на наредбата.

Старото заглавие бе:

Глава трета.ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Ново заглавие:

Глава трета. ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Дейностите с ИЙЛ, определени в ЗБИЯЕ, се извършват въз основа на лицензия, разрешение, регистрация или уведомление.

Не се изисква издаване на лицензия или разрешение, извършване на регистрация или уведомление за дейности с ИЙЛ, които са с пренебрежимо малък радиационен риск, за които е доказано, че съответстват на дозовите критерии и/или на нивата за освобождаване от регулиране, определени с наредбата по чл. 26, ал. 3 от ЗБИЯЕ. (новата Наредба за радиационна защита)

За дейности по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ се изисква уведомление по реда на раздел VІII (нов раздел на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия)

Това са дейности:
1. с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, определени в Наредбата за радиационна защита;
2. по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита;
3. при които облъчването от радон на работни места не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита в случаите, определени в Наредбата за радиационна защита;
4. при които вероятността за увреждане на здравето е незначителна, когато са изпълнени условията, определени с Наредбата за радиационна защита.

За дейности по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ се изисква регистрация по реда на раздел VІI (нов раздел на наредбата)

Регистрация за дейности с източници на йонизиращи лъчения се изисква за:
1. работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги за лица, които използват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения;
2. използване на източници на йонизиращи лъчения за немедицински образни изследвания.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ