ДВ, бр. 35 от 18.4.2023: Изм. и доп. на Наредба №1 за фонд „Условия на труд“

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“.

Измененията са свързани със следното:

Уточнения относно лицата, които нямат право да кандидатстват

Направено е допълнение на чл. 6, ал. 2, т. 9, която е свързана с наказателните постановления. Уточнение, че става въпрос за 2-годишен период назад и е допълнено и със съдебно решение, свързано с посочените членове:

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица за които през последните 2 (две) години, предхождащи датата на изискваната информация, е установено с влязло в сила наказателно постановление или принудителна административна мярка по реда на чл. 404, ал. 1 от Кодекса на труда, издадени от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",  съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3, чл. 63, ал. 1 и 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или при които е обявено съществуването на трудово правоотношение с издадено постановление по чл. 405а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Допълнителна декларация

Направено е допълнение на чл. 7, чл. 4, с което се изисква и декларация за обстоятелствата и по чл. 6, ал. 1, т.  6 (липса на парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията).

Също така, с допълнение на чл. 17 е уточнено, че преди сключване на договор се извършва служебна проверка за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Срок за разглеждане на предложенията

В нова алинея 2 на чл. 16 се казва следното:

Разглеждането, оценката, одобрение/неодобрение и уведомяване на кандидата се извършва не по-късно от 3 месеца от подаване на проектното предложение.

Срок за произнасяне по изпълнението на договорите

Съгласно новата алинея 3 към чл. 22  "произнасянето по изпълнението на договорите се извършва в срок от 3 месеца от представяне на окончателните отчетни документи".

При констатирани несъответствия в отчетните документи срокът започва да тече след отстраняването им.


Проектите за финансиране, подадени до датата на влизане в сила на наредбата, се разглеждат и оценяват по досегашния ред.

Какво финансира фонд "Условия на труд"

1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.

2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно- хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.

4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;

5. Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания.

В страницата на фонда има уведомление, че в проектопредложенията  могат да бъдат включвани дейности на отделните предприятия по осигуряване на безопасност, свързана с транспортните средства (вътрешнозаводски транспорт), посредством поставяне на знаци и сигнали.

Дейностите ще се съфинансират в размер на 30% от предвидената стойност.

Повече за информация ще намерите в страницата на фонда: https://www.mlsp.government.bg/za-fonda

На тази страница ще намерите всички необходими документи за кандидатстване

 

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар