ДВ, бр. 33 от 26.04.2016: Нова Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

В бр. 33  на ДВ  от 26 април 2016 г. е обнародвано Постановление № 91 от 21 април 2016 г., с което се приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

Постановлението (и съответно наредбата) влизат в сила от 19 юли 2016 г.,  с изключение на Глава пета и § 5 и 6 на Наредбата, които се отнасят до нотифицираните органи.

Някои важни моменти, които ни касаят:

1.Променени са мерните единици - вместо мегапаскал, се използва мерна единица bar

2. Въвеждат конкретни изисквания към декларацията за съответствие:

  • Въведен е образец на декларацията за съответствие за тези съоръжения/функционални групи - Приложение №1 на наредбата.
  • Когато съоръжението под налягане или функционалната група се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.

3.Подробно са описани задълженията на икономическите оператори - производител, упълномощен представител, вносител, дистрибутор (Глава четвърта на наредбата).

Внимание: Когато се произвежда съоръжение под налягане (или се възложи проектирането или производството) и се използва за собствени цели (т.е. не се продава на други лица) - то трябва да отговаря на изискванията на наредбата и да се изготви техническа документация.

Съоръженията под налягане или функционалните групи, които са пуснати на пазара на Европейския съюз за първи път преди 19 юли 2016 г., могат да се предоставят на пазара и/или да се пускат в действие, при условие че отговарят на приложимите изисквания на старата Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.).

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ