ДВ, бр. 33 от 25.04.2017: Допълнения на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. – дейности по пожарна безопасност от търговци

В брой 33 на Държавен вестник е публикувано изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

Някои от промените са свързани с технически поправки, но има и по-съществени:

1. Добавени са изисквания за конкретно съдържание на протокола за извършено поддържане на ПИС и ПГС (допълнение на чл. 31).

Протоколът за извършено поддържане на ПИС и ПГС трябва да съдържа:
- вида и обхвата на извършеното поддържане и обслужване
- описание на извършените ремонтни дейности или необходими такива
- фамилия и подпис на лицето, извършило поддържането и обслужването
- краен срок за извършване на следващото такова.

Протоколът трябва да е датиран.

2. Към минималните количества индивидуална екипировка и ЛПС за лицата, които ръководят и осъществяват пожарогасителна и спасителна дейност се добавя и "Водозащитен ръчен прожектор с акумулаторна батерия (допълнение на приложение № 1 към чл. 10, ал. 2).

3. Указан е срок за съхранение на протоколите за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) на противопожарните уреди (Допълнение на приложение № 9 с образеца на протокола) със забележка:

"Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване."

4. Допълнение на чл. 31, ал. 6, от което става видно, че търговците извършват обслужване само на пожарогасители с удостоверено съответствие по Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г., независимо от вида им (към пожарогасители с пожарогасителни прахове, пенообразуватели са добавени и пожарогасителите с въглероден диоксид).

"Търговците, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, презареждат носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове, пенообразуватели и въглероден диоксид, за които е удостоверено съответствието съгласно наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР."

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ