ДВ, бр.33 от 19.4.2019: Нова наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон

В броя е обнародвана Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон.

Наредбата е в изпълнение на държавната политика за превенция и защита на населението от облъчване на радон в сградите, изпълнявана чрез Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон за периода 2018 г. до 2027 г. (Стратегията) и Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2022 г.

Забележка: В стратегията има полезна информация относно източниците на радон, здравните ефекти и наличните данни от измервания до момента.

Регламентирането на технически изисквания към участниците в строително-инвестиционния процес реферира към изискванията на Директива 2013/59/ЕС на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагането на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/ЕС, 90/641/ЕС, 96/29/ЕС, 97/43/ЕС и 2003/122/ЕС (OB L13 от 17.01.2014 г.), (Директива 2013/59/ЕС).

С Наредбата се прави следното:

  • въвеждат се технически изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и при основен ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващи сгради по отношение предприемането на технически мерки за защита от проникване на радон 222 (радон) във въздуха на закрити помещения в сградите;
  • класифицират се сградите за защита от радон и се определят техническите показатели за проектиране на мерките за защита от радон в нови и в съществуващи сгради;
  • въвеждат се унифицирани методики за проектиране и изпълнение на контактната конструкция на сградите със земната основа, както и на присъединителните връзки на подземни съоръжения и достъпите чрез контактната конструкция в т.ч. проектиране и изпълнение на хидроизолация, устойчива на проникване на радон;
  • въвеждат се унифицирани методики за проектиране и изпълнение на видовете специфични системи за вентилация за защита на сградите от радон.

Кога трябва да се съобразим с наредбата?

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.