ДВ, бр.33 от 19.4.2019: Изм. и доп. на Наредба № 8121з-882 – държавен противопожарен контрол

В нов чл. 38а на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол се дефинира като административна услуга „Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност“.В допълнение е записано, че как конкретно ще се извършва тази слуга ще бъде описано в отделен закон.

На практика услугата вече съществува, описана е под номер 449 в интегрираната информационна система на държавната администрация под наименованието "Издаване на сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност".

Основанието също съществува и е в чл. 125, ал. 1, т. 10 на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Актуализация от ДВ, бр. 58 от 23.7.2019: Направени са допълнения в Закона за МВР с добавяне на нов член 125а с подробно описание на процедурата.

Удостоверението се издава по желание. В нормативни документи няма поставени изисквания за наличие на подобно удостоверение/сертификат.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ