ДВ, бр. 30 от 3.4.2018: Промени в КТ, КСО и ЗДС относно осиновяване, не касаят ЗБУТ

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда са направени промени и допълнения на:

Промените са свързани с осиновяване, не касаят ЗБУТ

Създава се възможност за всички осиновители на дете до 5-годишна възраст да ползват отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Направени са съответните изменения в разпоредбите на чл. 163 и 164б КТ.

С изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО) се регламентира размерът на паричното обезщетение, което се изплаща по време на ползване на отпуска, а именно 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск.

Промените влизат в сила от 1.07.2018 г., като дотогава ще бъдат изменени и други подзаконови нормативни актове, които уреждат реда, условията и необходимите документи за ползване на отпуските при осиновяване и за изплащане на обезщетения по време на ползването им.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ