ДВ, бр. 30 от 15.04.2016: Изменение на Наредба 3 – физическа годност на водачите на моторни превозни средства

В брой 30 на Държавен вестник от 15 април 2016 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории (ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Промяната въвежда периодичен медицински преглед за водачи на МПС с лека, умерена или тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея с лечение с ПАП.

В раздела „Забележки“ е добавена т. 11, която гласи следното:

„11. Свидетелства за управление могат да се издават на кандидати или водачи на МПС с лека, умерена или тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея с лечение с ПАП, които покажат адекватен контрол на състоянието си, както и че спазват подходящо лечение и има подобряване на състоянието на сънливост, ако случаят е такъв, което е потвърдено от квалифицирано медицинско заключение.
Кандидатите или водачите с лека, умерена и тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея преминават периодични медицински прегледи, чиито интервали не превишават три години за водачите от група 1 и една година за водачите от група 2, с цел да се установи, доколко се спазва лечението, както и необходимостта от продължаване на лечението и от продължаване на наблюдение на състоянието.“

Водачи от група 1 са от категориите "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт";
Водачи от група 2 са от категориите "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб".

Обструктивната сънна апнея не попада сред заболяванията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК).

В наредбата има конкретни изисквания за първоначалния преглед - от кого да се извърши и какви документи да се попълнят, но не са посочени никакви конкретни изисквания към нововъведения периодичен медицински преглед, изисквания за представяне на резултатите пред определена институция или представяне на документи за преминати периодични прегледи при подновяване на свидетелството за управление.

На практика има вероятност във фирмата да има водач, който страда от това заболяване, но това да не се знае. От тази гледна точка, лично аз считам за полезно водачите на МПС да бъдат информирани за новото изискване.
Ако имате информация за водач, който страда от заболяването, след изтичане на съответния период, би било добре да му бъдат изисквани доказателства за преминатия периодичен преглед.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ