ДВ, бр.3 от 5.01.2018: Изм. на Наредба за предотвратяване на големи аварии

С Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са направени следните изменения на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

1. При подаване на уведомление и доклад отпада изискването за представяне на документ за платена такса.

2. Промени в уведомлението за класификация (Прил. 1).

В т. 8 се изисква "Описание на технологичните процеси и съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС" - до момента описанието беше само на съоръженията.

Добавена точка 15. Информация за платена такса и дата на заплащане.

Отменено е изискването за приложение към уведомлението на "Скица на поземления имот (площадката) с регистър на координатите на характерните гранични точки в утвърдената в страната координатна система" - т. 2 на Приложения.

3. Промени в съдържанието на заявлението за одобряване на доклад (Прил. 3)

Добавят се нови т. 17 и 18 с изискване за информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса и информация за случаите по чл. 109, ал. 1 или 4 ЗООС:
- номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел ІІІ от ЗООС, че планираното изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по ОВОС съгласно глава шеста, раздел III от ЗООС;
- номер и дата на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е решено да не се извършва ОВОС;
- номер и дата на влязло в сила решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение.

Отпада задължението за прилагане на документите, удостоверяващи случаите по чл. 109, ал. 1 или 4 ЗООС.

Текущите процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се довършват по досегашния ред.
Текущите процедури за оценка на въздействието върху околната среда по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се довършват по досегашния ред.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ