ДВ, бр. 3 от 10.1.2023: Отменена с решение на ВАС Наредба за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на МВР

В броя е обнародвано РЕШЕНИЕ № 7741 от 19 август 2022 г. по административно дело № 11516 от 2021 г., с което се отменя Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.

По изложените съображения решаващият съдебен състав на пето отделение на ВАС намира, че обжалваната Наредба е незаконосъобразна поради наличие на основанието по чл. 146, т. 3 от АПК – допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила, изразяващи се в липсата на задължителни елементи от нормативно изискуемото съдържание на мотивите, които задължително следват изработването и оповестяването на проекта на подзаконовия нормативен акт. Нарушени са и императивните изисквания, установени в чл. 26, ал. 1 от ЗНА.

Съдът посочва, че и при приемане и на последвалите изменения на Наредбата, и особено при последното изменение (ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г., в сила от 4.08.2020 г.), с което се въвежда нов ред за осигуряване на левовата равностойност на полагащите се безплатни храни и ободряващи напитки (продоволствията не се предоставят в натура, а на правоимащите служители се изплаща левовата равностойност на полагащите им се продоволствия), отново липсва обосновка на финансовите и други средства, с които ще бъдат натоварени съответните структури в рамките на МВР, за да се осигури изпълнението на нормативно предвидените правила за изплащане на съответните суми.

И тук, както при изработването на основния текст на Наредбата, не са обсъдени очакваните резултати от прилагането, включително финансовите такива. Поради това липсата на анализ за необходимите финансови средства и очаквани резултати от прилагането на Наредбата при нейното изработване и приемане влече като правна последица незаконосъобразност на съответната процедура.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар