ДВ, бр. 3 от 03.02.2017: Промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Промените в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси са във връзка с промени в Закона за опазване на околната среда и са записани в § 28 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Промените не изискват действия по отношение на здраве и безопасност при работа.

Вероятно имайки предвид, че си имаме цял регламент относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси, е отмен чл. 6, който препращаше към изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

Друга промяна е свързана с информацията, която подават износителите и вносителите на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия до 31 март в МОСВ - това вече ще става чрез базата данни на Европейската агенция по химикали.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ