ДВ, бр. 29 от 30.3.2018: Изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

Промените са във връзка с полученото допълнително официално уведомително писмо № C(2016) 2382 по нарушение № 2013/2076 относно неизпълнение на задължението на Република България за правилно транспониране на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността.

С промените в Наредба № 59 се регламентира, че специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения разследва тежките железопътни произшествия и произшествия по своя преценка, имащи отражение върху безопасността в железопътния транспорт.

Процедури за разследване на железопътни произшествия и инциденти

В Директива 2004/49/ЕО – ПРИЛОЖЕНИЕ III „Системи за управление на безопасността“ е регламентирано, че едни от основни елементи на системата за управление на безопасността (СУБ) на управител на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия е наличие на процедури, които гарантират, че произшествията, инцидентите, ситуациите, близки до инциденти и другите опасни събития се докладват, разследват и анализират, и че се вземат необходимите превантивни мерки. В тази връзка, е изменена т. 6 на чл.22, ал. 2 и вместо "правила, съдържащи процедури" вече директно пише "процедури за разследване на железопътни произшествия и инциденти".

Създава се Съвет по безопасност в железопътния транспорт

С нов чл. 66б. се въвежда създаването на Съвет по безопасност в железопътния транспорт. В Съвета по безопасност в железопътния транспорт участват ръководителите на структурите за управление на безопасността по чл. 10 на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия, опериращи по железопътната инфраструктура.

Данни за инцидентите в годишния доклад на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

С промените се поставя изискване в годишния доклад да се отразяват данните за общите показатели за безопасност (ОПБ), свързани с железопътните произшествия, инциденти и предпоставки за произшествия или инциденти (чл. 98)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ