ДВ, бр. 28 от 29.3.2018: Изменение и допълнение на ЗУТ – не касаят ЗБУТ

С Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са направени изменения и допълнения на Закона за устройство на територията.

Измененията не касаят осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

За пристанищата по чл. 93, т. 1 - 4 и за специализираните пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се разработват следните специализирани подробни устройствени планове:
1. генерален план на пристанище за обществен транспорт - план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория;
2. подробен устройствен план на рибарско, яхтено пристанище или пристанище със специално предназначение - план за регулация и застрояване на пристанищната територия, придружен от комуникационно-транспортна схема, и парцеларен план на пристанищната акватория;
3. подробен устройствен план на специализиран пристанищен обект - парцеларен план на акваторията, придружен от специализирана схема.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.