ДВ. бр.27 от 2.04.2019: Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В броя е обнародван Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Същият е приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г.

В § 1 на Заключителните разпоредби на постановлението се отменя Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Освен другата материя от закона, правилникът урежда условията и реда за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки по чл. 38, ал. 5, както и редът за изпълнението на задължението за месечна компенсационна вноска по чл. 38, ал. 6.

В тази връзка сме актуализирали процедурата относно задължението за назначаване на хора с трайни увреждания.

Вижте актуализираната процедура.