ДВ, бр. 27 от 14.4.2015 г. Промени в Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 6 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2004 г.

Основни акценти:

Вместо петте нива с изисквания за правоспособност вече има обособени три групи.

Вече не се изисква удостоверение за правоспособност за лицата, които не са пряко ангажирани с дейности с ИЙЛ, но могат при определени обстоятелства да попаднат в среда на ИЙЛ (предишното първо ниво); лицата, извършващи дейности с ИЙЛ, за които не се изискват лицензии и разрешения (съгласно съгласно приложение № 2 към чл. 73, ал. 4 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия). На тези лица ще се провежда първоначален и периодичен инструктаж по радиационна защита от отговорника по радиационна защита на обекта.

Обучението на лицата от първа и втора група (определят се от лицензианта или от титуляра на разрешението за дейност с ИЙЛ) включва теоретично и практическо обучение чрез използване на работилници, лаборатории, модели, компютри, както и на радиометрична, дозиметрична и спектрометрична апаратура и други технически средства. В новото приложение № 2 към чл. 27, ал. 2 от наредбата са посочени курсовете, които задължително трябва да са включени в учебните програми за първоначално обучение на тези лица. Продължителността на обучението е описана в учебни часове.

Подробно са описани изискванията, свързани с провеждане на изпитите за квалифицираните експерти по радиационна защита - трета група от класификацията.

Старо изискванеНово изискване
Чл. 1. С наредбата се определят:

2. длъжностите, за които се изисква правоспособност;

Чл. 1. С наредбата се определят:

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) длъжностите, съответно дейностите, за извършването на които се изисква правоспособност;

 Чл. 2. (1) Лицензиите за специализирано обучение се издават, изменят, подновяват, прекратяват и отнемат от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) при условията, определени от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и по реда на наредбата.

(2) Удостоверенията за правоспособност се издават, прекратяват и отнемат:

1. от председателя на АЯР - за извършване на дейности в ядрени съоръжения, както и за провеждане на специализирано обучение за работа с ИЙЛ - в предвидените от наредбата случаи;

2. от лицата, на които са издадени лицензии за специализирано обучение по реда на наредбата - за извършване на дейности с ИЙЛ.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Лицензиите за специализирано обучение се издават, изменят, подновяват, прекратяват, отнемат и контролират от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) при условията, определени от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и по реда на наредбата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Удостоверенията за правоспособност се издават, прекратяват и отнемат:

1. от председателя на АЯР за:

а) физически лица, които осъществяват дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на ядрената безопасност и радиационната защита в ядрени съоръжения;

б) инструктори на пълномащабни симулатори;

в) квалифицирани експерти по радиационна защита;

2. от лице, получило лицензия по реда на ЗБИЯЕ за провеждане на специализирано обучение на лица, професионално заети с дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения, извън тези по т. 1.

Чл. 3.

(2) Лицензии за специализирано обучение се издават:

1. за извършване на специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения, които имат влияние върху безопасността, включително които са свързани с осигуряването и/или контрола на ядрената безопасност и радиационната защита;

 

Чл. 3.

(2) Лицензии за специализирано обучение се издават:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) за извършване на специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения, които имат влияние върху безопасността, и за издаване на удостоверение за правоспособност на лица извън тези по чл. 2, ал. 2, т. 1;

 

Чл. 4. Удостоверения за правоспособност се издават на физически лица:

1. за извършване на дейности в ядрени съоръжения или с ИЙЛ;

2. които провеждат специализирано обучение за работа с ИЙЛ, в определените в наредбата случаи.

 

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.)
Чл. 7. (1) В длъжностните характеристики по чл. 6 се определят задължително следните изисквания, свързани с квалификацията на персонала:

3. необходимият минимум от знания в областта на използването на ядрената енергия, ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и нормативните актове, свързани с използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения;

 

Чл. 7. (1) В длъжностните характеристики по чл. 6 се определят задължително следните изисквания, свързани с квалификацията на персонала:

3. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) необходимият минимум от знания в областта на използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и нормативните актове, свързани с използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения;

Глава втора.
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл. 11. (1) Първоначалното специализирано обучение се провежда с цел придобиване на професионална квалификация за заемане на конкретна длъжност.

 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) (1) Първоначалното специализирано обучение се провежда с цел придобиване на професионална квалификация за извършване на дейности в ядрени съоръжения и с ИЙЛ за заемане на конкретна длъжност.
Чл. 12. (1) Специализираното обучение се извършва чрез прилагане на систематичния подход и с използване на технически средства за обучение.

(2) Специализираното обучение се осъществява въз основа на програма за осигуряване на качеството, която гарантира във всеки момент от неговото провеждане, че прилагането на систематичния подход е в съответствие с приетите на международно равнище стандарти.

 

(3) Специализираното обучение се провежда в съответствие с учебни програми, разработени за всяка конкретна длъжност.

 

(4) Специализираното обучение се извършва с откъсване от производството.

Чл. 12. (1) Специализираното обучение се извършва чрез прилагане на систематичния подход и с използване на технически средства за обучение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Специализираното обучение се осъществява въз основа на програма за управление на дейностите по специализирано обучение, която гарантира във всеки момент от неговото провеждане, че прилагането на систематичния подход е в съответствие с приетите на международно равнище стандарти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Първоначалното специализирано обучение се провежда в съответствие с учебни програми, разработени за всяка конкретна длъжност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Поддържащото специализирано обучение се провежда в съответствие с учебни програми, разработени за всяка конкретна длъжност.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Специализираното обучение се извършва с откъсване от производството.

Чл. 13. (4) Самообучението не е отделна форма за специализирано обучение.

Чл. 14. (2) Учебната програма задължително обхваща:

5. списък на документите за осигуряване на качеството и други организационни документи, свързани с програмата;

 

Чл. 13. (4) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.)

чл. 14. (2) Учебната програма задължително обхваща:

5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) списък на документите, свързани с програмата за управление на дейностите по специализираното обучение;

Глава втора.
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Раздел III.
Извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения

Чл. 26. (1) Дейностите с ИЙЛ, които имат влияние върху безопасността, се извършват от лица с необходимата професионална квалификация съгласно чл. 10, получили удостоверение за правоспособност по реда на наредбата.

 

(2) В зависимост от степента на влияние върху безопасността длъжностите, в чиито функции са включени дейности с ИЙЛ, се разпределят в следните квалификационни нива:

1. първо ниво - лица, които не са пряко ангажирани с дейности с ИЙЛ, но могат при определени обстоятелства да попаднат в среда на йонизиращи лъчения;

2. второ ниво - персонал без ръководни функции, работещ непосредствено с ИЙЛ - лица, които извършват определени операции в среда на йонизиращи лъчения в съответствие с писмени инструкции под контрола на персонал от по-високо ниво; лица, които извършват радиометрични и дозиметрични измервания, но не са отговорни за избора на методите, за използваната технология и за оценката на резултатите; персонал с изпълнителски функции в Министерството на вътрешните работи и други ведомства, който участва в ликвидирането на аварии или упражнява контрол върху опасни средства;

3. трето ниво - персонал, работещ непосредствено с високоактивни ИЙЛ; ръководен персонал, който контролира персонал от първо и второ ниво; експерти, които изготвят, утвърждават или адаптират методики към реалните условия на работа; изготвят писмени инструкции и технологии; отговарят за прилагането на стандарти и нормативни актове; оценяват резултати; отговарят пряко за радиационната защита, за движението на ИЙЛ и за уведомяването при аварии; персонал с ръководни функции в Министерството на вътрешните работи и други ведомства, който отговаря за ликвидирането на аварии (аварийно отговорен персонал);

4. четвърто ниво - висококвалифициран персонал с висше образование и специалност в областта на ядрената физика, медицинската физика, радиологията, радиобиологията и други области, непосредствено свързани с използването на ИЙЛ; изготвя лъчезащитни проекти или изпълнява ръководни или експертни функции, или отговаря за радиационната защита в сложни обекти с високоактивни ИЙЛ, като гама-облъчвателни инсталации, неутронни източници или ускорители;

5. пето ниво - висококвалифицирани експерти, които:

а) извършват физически, технически или радиохимични изпитвания и изчисления, необходими за оценка на дозите, или утвърждават лъчезащитни проекти, когато това им е възложено от притежателите на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ;

б) извършват консултативна дейност с цел осигуряване на ефективна защита на персонала и населението и правилно използване на средствата за защита, когато това им е възложено от притежателите на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ;

в) носят отговорност за извършените дейности по букви “а” и “б”.

(3) В лицензията или разрешението за дейности с ИЙЛ се определят квалификационните нива за всяка конкретна длъжност, за заемането на която е необходимо удостоверение за правоспособност.

(4) Не се изисква удостоверение за правоспособност за лицата, които извършват дейности в обекти, които използват или съхраняват само пожароизвестителни йонизационни датчици.

(5) Консултативният съвет по въпросите на радиационната защита към председателя на АЯР дава мнение по индивидуалните програми за специализирано обучение на лицата по ал. 2, т. 5.

Чл. 27. Специализираното обучение по този раздел задължително обхваща формите на обучение по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 4.

Чл. 28. (1) Общата продължителност на първоначалното специализирано обучение по този раздел не може да бъде по-малка от:

1. два работни дни за първо квалификационно ниво;

2. пет работни дни за второ, трето и четвърто квалификационно ниво;

3. три работни дни за пето квалификационно ниво.

(2) Провеждането на поддържащо специализирано обучение, доколкото то е предвидено в издаденото удостоверение за правоспособност или се изисква от условията на лицензията или разрешението за дейности с ИЙЛ, включително тренировки по аварийно планиране и готовност, не може да бъде по-малко от два работни дни годишно за всички квалификационни нива.

 

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) (1) Дейности с ИЙЛ се извършват от лица с необходимата професионална квалификация съгласно чл. 10, които са получили удостоверение за правоспособност по реда на наредбата.

(2) Лицата по ал. 1 се разпределят в следните групи:

1. първа група: персонал с изпълнителски функции, който работи непосредствено с ИЙЛ;

2. втора група: отговорник по радиационна защита и персонал в службите по радиационна защита, както и други лица, които осигуряват и/или контролират радиационната защита при дейности с ИЙЛ;

3. трета група - квалифициран експерт по радиационна защита в област:

а) източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;

б) източници на йонизиращи лъчения за стопански и научни цели;

в) оценка на дози от външно и вътрешно облъчване при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди.

(3) Лицата от посочените в ал. 2 първа и втора група се определят от лицензианта или от титуляря на разрешението за дейност с ИЙЛ.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) (1) Не се изисква удостоверение за правоспособност за:

1. лицата, които не са пряко ангажирани с дейности с ИЙЛ, но могат при определени обстоятелства да попаднат в среда на ИЙЛ;

2. лицата, извършващи дейности с ИЙЛ, съгласно приложение № 2 към чл. 73, ал. 4 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 76 от 2012 г.);

3. лицата, заемащи длъжностите "медицински физик - експерт" и "медицински физик", признаването на правоспособността на които се извършва по реда на Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г. и бр. 27 от 2013 г.).

(2) За лицата по ал. 1, т. 1 и 2 се изисква първоначален и периодичен инструктаж по радиационна защита, който се провежда от отговорника по радиационна защита на обекта.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) (1) Специализираното обучение за лицата по чл. 26, ал. 2, т. 1 и 2 обхваща формите на обучение по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 4.

(2) В приложение № 2 към чл. 27, ал. 2 от наредбата са посочени курсовете, които задължително трябва да са включени в учебните програми за първоначално обучение на лицата по чл. 26, ал. 2, т. 1 и 2.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) (1) Общата продължителност на първоначалното специализирано обучение по този раздел не може да бъде по-малка от:

1. двадесет учебни часа за лицата от първа група;

2. тридесет учебни часа за лицата от втора група.

(2) Поддържащо специализирано обучение се провежда най-малко веднъж на три години и продължителността му не може да бъде по-малко от:

1. пет учебни часа за лицата от първа група;

2. осем учебни часа за лицата от втора група.

 

Налични промени и в

Раздел II.
Извършване на дейности в ядрени съоръжения

и

Глава трета.
ЛИЦЕНЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 

Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 49. Удостоверенията за правоспособност по чл. 64, ал. 2, т. 1 ЗБИЯЕ се издават от председателя на АЯР на лица, които отговарят на изискванията по чл. 66, ал. 1 ЗБИЯЕ и нямат наложена забрана по чл. 70, ал. 3 ЗБИЯЕ.Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Удостоверенията за правоспособност по чл. 64, ал. 2, т. 1 ЗБИЯЕ се издават от председателя на АЯР на лица, които отговарят на изискванията по чл. 66, ал. 1 ЗБИЯЕ и нямат наложена забрана по чл. 70, ал. 4 ЗБИЯЕ.
Чл. 50. (1) За полагане на изпит пред квалификационната изпитна комисия на АЯР и издаване на удостоверение за правоспособност заявителят подава до председателя на АЯР писмено заявление...

(2) Към заявлението трябва да бъдат приложени:

1. документ, издаден по ред, определен от министъра на здравеопазването, удостоверяващ, че заявителят отговаря на медицинските и психофизиологичните изисквания за съответната дейност;

2. документи, удостоверяващи професионалната квалификация по чл. 10, ал. 2;

Чл. 50. (1) За полагане на изпит пред квалификационната изпитна комисия на АЯР и издаване на удостоверение за правоспособност заявителят подава до председателя на АЯР писмено заявление...

(2) Към заявлението трябва да бъдат приложени:

1. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) документ, издаден по ред, определен от министъра на здравеопазването, удостоверяващ, че заявителят отговаря на медицинските и психофизиологичните изисквания, когато такъв документ се изисква за съответната дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) документи, удостоверяващи професионалната квалификация по чл. 10, ал. 2, като професионалната квалификация на лицата по чл. 26, ал. 2, т. 3 се удостоверява чрез представяне на доказателства за съответствие с изискванията, посочени в указанията на председателя на агенцията по § 12, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби;

Чл. 51. (3) Председателят на АЯР определя дата за провеждане на изпита по чл. 64, ал. 1, т. 1 или ал. 3, която не може да бъде по-късно от 30 дни от получаване на заявлението по чл. 50, ал. 1, съответно от датата на изпълнение на указанията, дадени по реда на ал. 2.Чл. 51. (3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Председателят на АЯР определя дата за провеждане на изпита по чл. 64, ал. 1, т. 1, ал. 3 или 4, която не може да бъде по-късно от 30 дни от получаване на заявлението по чл. 50, ал. 1, съответно от датата на изпълнение на указанията, дадени по реда на ал. 2.
-Чл. 52 (5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Удостоверение за правоспособност за дейности в ядрени съоръжения, издадено по чл. 64, ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗБИЯЕ, продължава да действа до края на срока, за който е издадено:

1. при назначаване на длъжност по т. 1.2 от приложение № 1 само ако лицето притежава действащо удостоверение за правоспособност по т. 1.1, буква "б" или "в" от приложение № 1;

2. за длъжностите, посочени в т. 1.2 от приложение № 1 - при промени в организационната структура на лицензианта или в наименованието на длъжността или при преминаване от една на друга длъжност в рамките на длъжностите по т. 1.2 от приложение № 1.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Издадените от председателя на АЯР удостоверения за правоспособност по този раздел се вписват в публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.

Чл. 54. Издадените от председателя на АЯР удостоверения за правоспособност по този раздел се вписват в публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, приета с ПМС № 93 от 2004 г. (ДВ, бр. 41 от 2004 г.).Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.) Издадените от председателя на АЯР удостоверения за правоспособност по този раздел се вписват в публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.
По-нататък в Наредбата подробно са описани изискванията за Провеждане на изпити от квалификационната изпитна комисия на АЯР и изпитите за квалифицираните експерти по радиационна защита - трета група от класификацията

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ