ДВ, бр.26 от 30.3.2021: Закон за движението по пътищата

В броя е обнародвано РЕШЕНИЕ № 3 от 23 март 2021 г. по конституционно дело № 11 от 2020 г., с което се обявяват за противоконституционни чл. 171, т. 1, буква „д“ и чл. 171, т. 2, буква „к“ от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г.; посл. доп., бр. 23 от 19.03.2021 г.).

Разпоредбата на чл. 171, т. 1, буква „д“ ЗДвП предвиждаше временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба.

Разпоредбата на чл. 171, т. 2, буква „к“ ЗДвП предвиждаше временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба.

Според Конституционния съд истинската цел на тези разпоредби не е формално посочената в ЗДвП – осигуряване на безопасността на движението по пътищата, а по-лесното събиране на вземанията от глоби. Така прочетени, въпросните разпоредби придобиват характер на санкция за несъществуващо административно нарушение.

Вашият коментар