ДВ. бр.25 от 26.03.2019: Изм. и доп. на ЗУТ и Закон за камарата на строителите

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Промените не касаят ЗБУТ с едно изключение - добавена е нова ал. 7 в чл. 156б.

Съгласно допълнението по искане на възложителя планът за управление на строителните отпадъци и планът за безопасност и здраве могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж.

Някои други изменения и допълнения са:

  • Специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли могат да се определят с наредба на общинския съвет (нов член 13а)
  • Изменения, свързани с преместваемите обекти (чл. 56).
  • Отговорност на оператора на електронни съобщителни мрежи при изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване (нова ал. 3 в чл. 151).
  • Добавено е определение за "Сграда със смесено предназначение" и е изменено определението за "преместваем обект" ( § 5 от допълнителните разпоредби).

В преходните и заключителни разпоредби е направено изменение в чл. 14, ал. 2 на Закона за камарата на строителите относно видовете строежи, които могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ