ДВ, бр. 25 от 24.03.2017: Ревизия 4 на Процедура за акредитация BAS QR 2

В брой 25 на Държавен вестник е обнародвана нова ревизия на процедурата за акредитация на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“.

Основните промени са свързани с:

  • въвеждане в дейностите на БСА и акредитацията на организатори на изпитвания за пригодност (РТ провайдъри)*.
  • уточняване на начина на действие, когато кандидатстващ/акредитиран от ИА БСА ООС има един или повече офиси (местонахождения) с основни дейности съгласно извън територията на държавата, в която се намира централният офис на ООС, или извършва дейности по оценка на съответствието на територията на други държави под акредитация на ИА БСА.

*Какво са PT провайдърите:

Международният стандарт ISO/IEC 17025 описва основните изисквания, на които лабораториите за изпитване и калибриране трябва да отговарят, за да докажат, че имат внедрена система за управление на качеството, т.е., че притежават техническа компетентност и резултатите, които дават, са надеждни.
Най-доброто доказателство за компетентносттта на една лаборатория е успешното участие в междулабораторни сравнителни изпитвания и Тестове за пригодност.

Изборът на Тест за пригодност трябва да се прави много отговорно и като се следват изискванията и препоръките на акредитиращите органи и другите компетентни по въпроса организации.
Основните моменти при планирането на Тестовете за пригодност и избора на подходящ доставчик са: определянето на честотата и нивото на участие. В идеалния случай, за да докажат качеството на аналитичния процес за всеки отделен показател, за всяка конкретна матрица и аналитична техника, лабораториите би следвало да участват в много на брой и различни Тестове за пригодност.

Такава схема за участия е трудна за изпълнение и поради тази причина е възприет принципът на “определяне на групи” със сходни характеристики, които да бъдат оценени в рамките на един тест за пригодност – напр. еднаква аналитична техника, група вещества със сходни химични характеристики и други.

Независимо как ще бъдат планирани участията в Тестове за пригодност обаче, не трябва да бъдат пренебрегвани изискванията към избор на доставчик. Както е посочено и в определението: “организатор (провайдър”) на изпитвания за пригодност, това е организация, която поема отговорност за всички дейности по разработването и провеждането на схема за изпитване за пригодност.
Нормативните документи документи опеделят, че това трябва да бъдат организации, акредитирани съгласно международния стандарт EN ISO/IEC 17043.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ