ДВ. бр.24 от 22.03.2019: Изменения в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, ЗХУ и ЗУТ – не касаят ЗБУТ

В брой е обнарован Закон за социалните услуги, който отделя в самостоятелен закон тази част от Закона за социалното подпомагане. Освен това, има промяна в понятията - вече не говорим за "специализираните институции за деца и възрастни", а за „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“. В тази връзка са направени технически промени в други закони по отношение на препратките и използвамните понятия: