ДВ, бр. 23 от 25.03.2016: Нови наредби за съществените изисквания и оценяване на съответствието

В бр. 23 на Държавен вестник от 25 март 2016 г. е обнародвано Постановление № 47 от 15 март 2016 г., с което се приемат следните нови наредби:

Отменени са старите наредби, които са със същите наименования.

Целите наредби влизат в сила от 20 април 2016 г. с някои изключения:

В сила от 25.03. (деня на обнародването) влизат:

Глава четвърта "Нотифицирани органи" на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане и § 6. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на настоящата наредба в 14-дневен срок от нейното обнародване.

По същия начин влизат в сила изискванията към нотифицираните органи и лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието и в останалите наредби.

§ 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на старата Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване се отменят на 1 ноември 2016 г., които гласят следното:
§ 3. Средствата за измерване по чл. 2, ал. 1, за които срокът на валидност на одобряването на типа по чл. 30, ал. 1 от Закона за измерванията не е изтекъл, могат да бъдат пускани на пазара и/или в действие до 30 октомври 2016 г. след извършване на първоначална проверка по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.).
§ 4. Средствата за измерване по чл. 2, ал. 1 могат да бъдат пускани на пазара и/или в действие до 30 октомври 2016 г., когато имат валиден сертификат за ЕИО одобрен тип и са маркирани с ЕИО знак за одобрен тип и знак за първоначална проверка в съответствие с изискванията на съответното хармонизирано европейско законодателство, в сила до 30 октомври 2006 г.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ