ДВ, бр. 22 от 24.03.2015: Изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

В бр. 22 на ДВ от 2 март 2015 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 19 МАРТ 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46 от 2007 г. и бр. 56 от 2011 г.)

Промените в наредбата са многобройни, поради което е изготвена сравнителна таблица на старите и новите изисквания. В таблицата са отразени всички промени, свързани с изискванита относно:
- апарати за кръвно налягане;
- индивидуални дозиметри и дозиметрични системи;
- анализатори за алкохол в дъха;
- реда за одобряване типа на средствата за измерване;
- реда за водене на регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.
- реда за извършване на последваща проверка на средствата за измерване.
- знаците за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване
Останалите промени само са отбелязани, без подробно сравнения на стари и нови текстове.

Вижте постановлението в Държавен вестник

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ